O Akademii

Akademia Ordo Iuris to nowy program edukacyjny (liderski) przygotowany przez Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris przy współpracy z kołami naukowymi. Tym co wyróżnia Akademię Ordo Iuris są wartości i perspektywa, z jaką szkolimy przyszłych liderów życia społecznego i zawodów prawniczych. Potrzeba aktywnego zaangażowania się prawników w obronę ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznego fundamentu, przypomnianego przede wszystkim w preambule ustawy zasadniczej, sprawia, że działania przyszłych liderów powinien inspirować wzgląd na ład prawny – ordo iuris.

Dla kogo?

Akademia Ordo Iuris kierowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów, a także absolwentów studiów z zakresu prawa, administracji i innych nauk społecznych oraz humanistycznych.

Do rekrutacji zapraszamy także studentów innych kierunków, zainteresowanych tematyką szkoleń oraz chcących zaangażować się w kształtowanie ładu prawnego.

Prelegenci

Dr Marcin Olszówka

Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, koordynator Zespołu Analitycznego Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dysertację doktorską pt. „Wpływ Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. na system źródeł prawa wyznaniowego” obronił z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2016 r. W latach 2010-2014 asystent w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego.

Łukasz Bernaciński

Analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris

prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor kilkunastu publikacji naukowych w tym monografii „Finansowanie związków wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce. Fundusz Kościelny”. Absolwent Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa oraz Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Trzykrotny stypendysta Rektora UŁ. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich, korporacjach oraz na uczelniach wyższych i w organizacjach pozarządowych.

Prof. Andrzej Szymański

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

prawnik, historyk prawa oraz specjalista prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego.
Odbył studia w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zakończył napisaniem pod kierunkiem Henryka Karbownika pracy magistersko-licencjackiej pt. Działalność prawodawcza bpa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej w zakresie kultu. W 2011 na macierzystym wydziale uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Został kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Dr Andrzej Drogoń

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych WPiA UŚ,  dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu

związany z WPiA UŚ od 1977, od 1978 w zakresie zainteresowania Służby Bezpieczeństwa PRL, współzałożyciel NZS w UŚ, kierował strajkami studenckimi w 1981r., po 1989r. pełnił szereg funkcji społecznych zarówno na uczelni (mn. członek władz uczelnianej Solidarności – w tym przewodniczący Związku), jak i w samorządzie terytorialnym (mn. radny Rady Miasta w Tychach przez dwie kadencje, wice przewodniczący Rady Miasta, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach), autor publikacji naukowych z zakresu historii systemów ustrojowych, systemu samorządnego województwa śląskiego w okresie II RP, historii prokuratury, szkolnictwa wyższego na Śląsku oraz historii UŚ. W latach 2007 – 2014 dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, od 2018 r. ponownie w IPN jako dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu.

Dr Tobiasz Adam Bocheński

Wojewoda Łódzki

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Sekretarz ds. naukowych Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a w latach 2012-2016. Asystent i doradca wojewody łódzkiego w latach 2015-2017. Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego w latach 2017-2019.

W marcu 2019 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. Cato’s Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy. Autor artykułów naukowych poświęconych m.in. Edmundowi Burke’owi, Alexisowi de Tocqueville’owi, Isaiahowi Berlinowi, republikanizmowi, liberalizmowi i pluralizmowi wartości.

Prof. Ewa Budzyńska

pracownik naukowy Instytutu Socjologii WNS UŚ w Katowicach

dr hab.; psycholog i socjolog; od 1991 r. do 2020 r. pracownik naukowy Instytutu Socjologii WNS UŚ w Katowicach. Jej zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrowane na tematyce związanej: 1) z socjologią moralności (koncepcje ładu moralnego, postaw prospołecznych, przemiany wartości moralnych), 2) z socjologią rodziny (przemiany współczesnych rodzin, w tym międzypokoleniowych więzi, ich makrospołeczne i kulturowe uwarunkowania), znalazły odzwierciedlenie w naukowych publikacjach, np. w monografiach: „Ład moralny w zmieniającym się społeczeństwie. Socjologiczne studium wartości moralnych mieszkańców Katowic.” Katowice 2007, oraz „Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin  polskich i słowackich”. Katowice, 2018.

Prof. KUL dr hab. Przemysław Czarnek

 

Urodzony 11 czerwca 1977 r. w Kole.  W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy Zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2015 r. uzyskał, z kolei stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy Wolność gospodarcza – pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej.

Autor kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych

W dniu 9 grudnia 2015 r. został powołany przez Premier Beatę Szydło na urząd Wojewody Lubelskiego. 

W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 został wybrany na Posła na Sejm RP IX kadencji, uzyskując 87 373 głosy.

Adw. Dr Bartosz Lewandowski

Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Jest partnerem jednej z warszawskim spółek adwokackich. Doktor nauk prawnych oraz absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. 

Wiktor Ćwiklik

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Przedsiębiorca, Konsultant medialny, Trener, Właściciel Proset Professional Partner.

Od 1992 r. związany ze światem mediów i produkcji filmowych. Jako inżynier projektuje i wyposaża studia telewizyjne, współpracuje przy uruchamianiu telewizji kablowych. Jako przedsiębiorca prowadzi studio oraz sprzedaż i wynajem profesjonalnego sprzętu telewizyjnego. Jako producent filmowy i wykonawczy, realizuje programy telewizyjne, produkuje filmy szkoleniowe i reklamowe. Zdobywa doświadczenie jako realizator i operator kamery.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności; wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. 

Bartosz Zalewski

Analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris

Radca prawny. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego UMCS. Ekspert Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Ośrodka Analiz Cegielskiego. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w zakresie prawa rzymskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa rzymskiego oraz historii prawa.

Zainteresowania zawodowe dotyczące prawa współczesnego koncentrują się wokół komparatystyki prawniczej, prawa cywilnego i administracyjnego oraz praw człowieka. 

 

Adw. Maciej Kryczka

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris

Adw. Tomasz Chudzinski

Analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką w stolicy. W ramach Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris odpowiedzialny jest za zagadnienia związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, analizę aktów prawa UE (w szczególności z zakresu regulacji portali społecznościowych), postępowania w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. W ramach Instytutu prowadzi też wybrane sprawy przed sądami powszechnymi, w tym o ochronę dóbr osobistych przeciwko właścicielom portali społecznościowych, a także sprawy przed sądami administracyjnymi.

Dr Filip Furman

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz pekińskiego Beijing Language and Culture University. Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Zdrowia i w organizacjach pozarządowych zajmujących się szeroko pojętym obszarem zdrowia – zarówno od strony naukowej, jak i systemowej. Zawodowo zajmuje się bioetyką, socjologią zdrowia i zdrowiem publicznym.

Adw. Filip Wołoszczak

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2013-2016 r. odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2016 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jako stały współpracownik Centrum Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest zaangażowany w postępowania procesowe z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego oraz prawa karnego.

Dlaczego warto wziąć udział w AOI?

Szkolenie

"Perspektywy rozwoju kół naukowych"

30 czerwca 2023 r.  godz. 18:00
Online

Lista prelegentów pojawi się wkrótce

Online - 30.06.2023

Online - 25.05.2023

Szkolenie

"Suwerenność w Konstytucji 3 maja i współcześnie"

25 maja 2023 r. godz. 18:00
Online

Prelegent: Przemysław Pietrzak

link będzie przesłany po rejestracji uczestnika

Szkolenie

"W szkle czy w laboratorium? Interdyscyplinarne omówienie zjawiska hodowli ludzi."

27 lutego 2023
Zielna 39, Warszawa
Forma hybrydowa

Program:

11:00 -  Rejestracja uczestników
11.10 - 11:20 Wprowadzenie merytoryczne
11:20 - 12:20 dr Emilia Niemiec (zdalnie) „Zapłodnienie in vitro, modyfikacje genetyczne i ektogeneza – obecne praktyki oraz wybrane aspekty etyczne i prawne
12:20 - 12:30 Pytania / Przerwa
12:30 - 13:45 dr Jacek Szulc, ”Zapłodnienie pozaustrojowe: szansa czy zagrożenie?”
13:45 - 13:55 Pytania / Przerwa
13:55-15:10 Dr Janusz Roszkiewicz, „Prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego”
15:10 - 15:20 Pytania / Przerwa
15:20 - 16:20 ks. dr hab. Piotr Kieniewicz (zdalnie) „In-vitro i ektogeneza - dylematy etyczne”
16:20-16:30 Rozdanie certyfikatów i zakończenie wydarzenia

Warszawa - 27.02.2023

Katowice - 13.12.2022

Szkolenie

"Tranzycja w Polsce - aspekty prawne, psychologiczne i społeczne"

Katowice, 13 grudnia 2022

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Bankowa 11a, 40-007 Katowice

Program:

8:40-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:15 Wprowadzenie do szkolenia
9:15-11:30 Wiktor Ćwiklik, „Warsztaty z wystąpień publicznych oraz technik retorycznych”
11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30 Dawid Radomski ,,Psychologia osobowości. Komunikacja w kwestii różnic osobowościowych”
13:30-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-16:00 adw. Magdalena Majkowska, „Aspekty prawne tranzycji”
16:00-16:15 Przerwa kawowa
16:15-16:30 Rozdanie certyfikatów i zakończenie wydarzenia

Szkolenie

"Eutanazja w krajach Europy - dylematy prawne i etyczne. Studium porównawcze."

Opole, 15 listopada 2022

Program:

8:40-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:15 Wprowadzenie do szkolenia
9:15-11:30 Wiktor Ćwiklik, „Warsztaty z wystąpień publicznych oraz technik retorycznych”
11:30-11:45 Przerwa kawowa
11:45-13:15 Dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO ,,Prawne i etyczne aspekty eutanazji w poglądach Magdaleny Debity - zarys problematyki"
13:15-14:15 Przerwa obiadowa
14:15-15:45 Dr hab. Piotr Sadowski, prof. UO, „Eutanazja w starożytnym Rzymie i jej aktualne wyzwania”
15:45-16:00 Przerwa kawowa 16:00-
16:45 adw. Joanna Modrzewska „Eutanazja w Europie - prawo, praktyka, debata”
16:45-17:00 Rozdanie certyfikatów i zakończenie wydarzenia

Opole - 15.11.2022

Lublin - 22.10.2022

Szkolenie

"Relacje państwo-Kościół we współczesnym świecie – szanse i wyzwania"

Lublin, 22 października 2022

Program:

8:40-9:00  Rejestracja uczestników
9:00-9:15  Wprowadzenie do szkolenia
9:15-11:30 Wiktor Ćwiklik Warsztaty z wystąpień publicznych oraz technik retorycznych
11:30-11:45 Przerwa kawowa
11:45-13:00 Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz Zasady relacji państwo-Kościół w Polsce i we Włoszech”
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-15:15 Dr Marcin Olszówka „Prawo człowieka do sprzeciwu sumienia”
15:15-15:30 Przerwa kawowa
15:30-16:45 Adw. Magdalena Mickiewicz Skuteczna prawna ochrona wolności sumienia, wyznania i religii- praktyka i wyzwania”
16:45-17:00 Rozdanie certyfikatów i zakończenie wydarzenia

Konferencja

"Ład prawny w obliczu wyzwań XXI w"

Lublin, 14 czerwca 2022, KUL

Zgłaszanie abstraktów do 30 maja do godz.12 na adres [email protected]

Program:

 

9.10-9.20 - Wprowadzenie
9.20-9.35- Interpretacja ustrojowych klauzul generalnych w polskim systemie prawa - rozważania w ramach ładu prawnego XXI wieku.- Patryk Kos, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
9.35-9.50- Prawo naturalne jako fundament porządku prawnego w XXI w.? Kilka uwag historyka prawa.- dr Bartosz Zalewski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
9.50-10.05- Konstytucyjne i konkordatowe uwarunkowania regulacji stosunków państwa z Kościołem katolickim w sprawach finansowych.- mgr Łukasz Bernaciński, Uniwersytet Łódzki
10.05-10.20- Konieczność zmian w ustawie o broni i amunicji wobec zagrożeń dla ludności cywilnej w dobie wojny (hybrydowej).- dr Michał Skwarzyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski
10.20-10.30- Dyskusja
10.30-10.45- Przerwa
10.45-11.00- Zasada równości prawa wyborczego, Emil Salczyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski
11.00-11.15- Pojęcie suwerena w filozofii Carla Schmitta w kontekście ładu prawnego XXI w.- Wojciech Kasprzyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
11.15-11.30- Kościół i naród w państwie.- Bartłomiej Lech, Uniwersytet Wrocławski
11.30-11.45- Po co nam te instytucje? Uprościmy konstytucję.- Jan Żurko, Uniwersytet Wrocławski
11.45-12.00- Konstytucja Nowego Wzoru.- Mateusz Turczyniak, Uniwersytet Wrocławski
12.00-12.10- Dyskusja
12.10-12.20- Przerwa
12.20-12.35- Deepfake a prawo, Natalia Oberman, Katolicki Uniwersytet Lubelski
12.35-12.50- Wyzwania ładu prawnego w planowaniu przestrzennym w XXI w.- Rafał Stachyra, Uniwersytet Warszawski
12.50-13.05- Stosowanie tymczasowego aresztowania w obliczu wyzwań XXI w.- mgr Przemysław Pietrzak, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
13.05-13.20- Wyzwania legislacyjne w czasach epidemii.- Witold Łukasik, Collegium Humanum
13.20-13.35- Ograniczenie kadencyjności wójta, burmistrza, prezydenta miasta.- dr Magdalena Lis, Uniwersytet Łódzki
13.35-14.00- Interpretacja pojęcia godności człowieka jako źródło budowania ładu prawnego.- Jan Melon, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
14.00-14.15- Konstrukt tzw. Mowy Nienawiści- skuteczniejsza ochrona prawnokarna osób pokrzywdzonych czy zagrożenie dla wolności słowa?- mgr Paweł Tempczyk., Uniwersytet Warszawski

Lublin - 14.06.2022

Kraków - 23.03.2022

Szkolenie

"Odpowiedzialność prawna duchownych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności."

Kraków, Aula Uniwersytetu Papieskiego, Bernardyńska , 23 marca 2022 r.

Termin rekrutacji 21.03 do godziny 11.00

Program:

9.00-9.10 – Rejestracja
9.10 – 11.25 – Warsztaty budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
11.25-12.15 – Przerwa obiadowa
12.15-12.25 – Wprowadzenie do szkolenia
12.25-13.40 – „Odpowiedzialność kanonicznoprawna przełożonych kościelnych w związku z przestępstwami seksualnymi swoich podwładnych” – ks. dr hab. Piotr Majer
13.40-13.50 – Przerwa
13.50-15.05 – „Cywilnoprawna odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za nadużycia seksualne duchownych w świetle doktryny prawniczej i orzecznictwa polskich sądów” – mec. Jakub Słoniowski
15.05-15.15- Przerwa
15.15-16.30 – Spotkanie z gościem specjalnym
16.30 - 16.45 – Zakończenie

   

  Akademia Bioetyczna

  "Czy stan zdrowia psychicznego matki powinien uzasadniać dopuszczalność aborcji? Aspekty medyczne i prawne."

  Warszawa ul. Zielna 39, 25 lutego 2022 r.

  Termin zgłoszeń na Akademię to 23.02. do godz. 18

  Program:

  9.10-9.25 - Rejestracja
  9.30-11.45 - Warsztaty wystąpień publicznych i autoprezentacji (Wiktor Ćwiklik)
  11.45-12.45 - Przerwa obiadowa
  12.45-13.00 - Wprowadzenie do merytorycznej części szkolenia
  13.00-14.15 - "Czy stan zdrowia psychicznego matki powinien uzasadniać dopuszczalność aborcji? Aspekty medyczne i prawne." (r.pr. Katarzyna Gęsiak)
  14.15-14.20 - Przerwa
  14.20-15.35 -  "Macierzyństwo czasem nie jest bezpieczne" (prof. Bogdan Chazan)
  15.35-15.40 - Przerwa
  15.40-16.55 - Gość specjalny
  16.55-17.00 - Zakończenie

    

   Warszawa - 25.02.2022

   Lublin - 14.06.2022

   Konferencja

   "Ład prawny w obliczu wyzwań XXI w"

   Lublin, 14 czerwca 2022, KUL

   Zgłaszanie abstraktów do 30 maja do godz.12 na adres [email protected]

   Program:

   Pojawi się wkrótce

     

    Szkolenie

    "Odpowiedzialność prawna duchownych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności."

    Kraków, Aula Uniwersytetu Papieskiego, Bernardyńska , 23 marca 2022 r.

    Termin rekrutacji 21.03 do godziny 11.00

    Program:

    9.00-9.10 – Rejestracja
    9.10 – 11.25 – Warsztaty budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
    11.25-12.15 – Przerwa obiadowa
    12.15-12.25 – Wprowadzenie do szkolenia
    12.25-13.40 – „Odpowiedzialność kanonicznoprawna przełożonych kościelnych w związku z przestępstwami seksualnymi swoich podwładnych” – ks. dr hab. Piotr Majer
    13.40-13.50 – Przerwa
    13.50-15.05 – „Cywilnoprawna odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za nadużycia seksualne duchownych w świetle doktryny prawniczej i orzecznictwa polskich sądów” – mec. Jakub Słoniowski
    15.05-15.15- Przerwa
    15.15-16.30 – Spotkanie z gościem specjalnym
    16.30 - 16.45 – Zakończenie

      

     Kraków - 23.03.2022

     Warszawa - 25.02.2022

     Akademia Bioetyczna

     "Czy stan zdrowia psychicznego matki powinien uzasadniać dopuszczalność aborcji? Aspekty medyczne i prawne."

     Warszawa ul. Zielna 39, 25 lutego 2022 r.

     Termin zgłoszeń na Akademię to 23.02. do godz. 18

     Program:

     9.10-9.25 - Rejestracja
     9.30-11.45 - Warsztaty wystąpień publicznych i autoprezentacji (Wiktor Ćwiklik)
     11.45-12.45 - Przerwa obiadowa
     12.45-13.00 - Wprowadzenie do merytorycznej części szkolenia
     13.00-14.15 - "Czy stan zdrowia psychicznego matki powinien uzasadniać dopuszczalność aborcji? Aspekty medyczne i prawne." (r.pr. Katarzyna Gęsiak)
     14.15-14.20 - Przerwa
     14.20-15.35 -  "Macierzyństwo czasem nie jest bezpieczne" (prof. Bogdan Chazan)
     15.35-15.40 - Przerwa
     15.40-16.55 - Gość specjalny
     16.55-17.00 - Zakończenie

       

      Szkolenie I - Białystok

      28.10.2021 (czwartek)

      Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, ul. Adama Mickiewicza 1 Sala 104 (aula)
      Termin rejestracji to 26.10

      Temat: Kryzys migracyjny na granicy RP

      Program:

      11.15-11.30 – Rejestracja uczestników
      11.30–11:45 - Rozpoczęcie szkolenia
      11:45–13:00 - Odpowiedzialność Białorusi z tytułu szantażu migracyjnego w świetle zasad prawa międzynarodowego publicznego – Adw. Jerzy Kwaśniewski
      13.00-13.15 - Przerwa
      13.15-14.30 - Analiza prawna wybranych aspektów działań Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie kryzysu migracyjnego – Łukasz Bernaciński
      14.30-15.30 – Przerwa obiadowa
      15.30-16.45 - Spotkanie z gościem specjalnym
      16.45-17.00 - Przerwa
      17.00–19.15 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
      19.15-19.30 - Zakończenie

        

       Białystok- 28.10.2021

       Katowice - 20.11.2021

        

       Szkolenie II - Katowice

       20.11.2021 (sobota)

       Temat: Ochrona środowiska w wymiarze krajowym i europejskim
       Program:

       10:00-10:15 Rejestracja uczestników
       10:15-10:30 Rozpoczęcie szkolenia
       10:30 – 11:15 Spotkanie z przedstawicielem Instytutu Analiz Środowiskowych - dr adw. Miłosz Kościelniak - Marszał
       11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
       11:30 - 12:15 Pakiet „Fit for 55” – założenia i konsekwencje dla Polski - apl. radcowska Weronika Przebierała
       12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
       12:30 – 14:00 Panel dyskusyjny: „Zielona filozofia” wg. Rogera Scrutona - prof. Piotr Wróblewski, mgr Artur Tyński
       14:00 – 14:45 Obiad (zapewniony przez organizatora)
       14:45 – 15:00 Zakończenie szkolenia

       Szkolenie III - Lublin

       04.12.2021 (sobota)

       Temat: Ochrona praw dzieci w Polsce i na świecie

       Program:

       9:00 – 9:15 Rejestracja uczestników
       9:15 – 9:30 Rozpoczęcie szkolenia
       9:30 – 11:45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
       11:45 – 12:00 Przerwa kawowa
       12:00 – 13:15 Ochrona małoletnich przed dostępem do pornografii w Internecie – Nikodem Bernaciak
       13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa
       14:15 – 15:30 Wybrane aspekty prawne zjawiska surogacji – dr Bartosz Zalewski
       15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
       15:45 – 17:00 Argumentacja w sprawach aborcji w debacie publicznej - adw. dr Michał Skwarzyński
       17:00 – 17:15 Zakończenie szkolenia

       Lublin - 04.12.2021

       Opole - 20.12.2021

       Szkolenie IV - Opole

       20.12.2021 (poniedziałek)

       Temat: Prawne, ekonomiczne i społeczne skutki ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19

       Program:

       CZĘŚĆ STACJONARNA
       9.00-9.15 Rejestracja uczestników
       9.15-9.30 Rozpoczęcie szkolenia
       9.30-13.00 Warsztaty z wystąpień publicznych i technik retorycznych - Wiktor Ćwiklik
       13.00-14.00 Obiad (zapewniony przez organizatorów)
       CZĘŚĆ HYBRYDOWA (również online)
       14.00-14.45 "Unijne Certyfikaty Covidowe - aspekty prawne, przegląd aktualnych zmian" - mec. Anna Wawrzyniak
       14.45-14.50 Przerwa
       14.50-15.35 "Stany nadzwyczajne w Konstytucji a ograniczenia związane z pandemią Covid - 19" - mec. Katarzyna Gęsiak
       15.35-15.40 Przerwa
       15.40-16.25 "Ekonomiczne skutki ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią Covid - 19" - Gabriela Szewczuk
       16.25-16.30 Przerwa
       16.30-17.15 "Wpływ ograniczeń pandemicznych na funkcjonowanie organizacji pozarządowych" - Bartłomiej Biernacki, hm. Adam Ziembowicz, Karol Handzel
       17.15-17.30 Zakończenie szkolenia

        

       Finał II edycji Akademii Ordo Iuris

       Leszno, 15-17 Października 2021

       Piątek - 15.10.2021

       16.30 – 16.45 – Rozpoczęcie szkolenia
       16.45 – 18.15 – Spotkanie z Posłem na Sejm RP Bartłomiejem Wróblewskim
       18.15 - 19.15 – Kolacja
       19.15 - 21.00 – Spotkanie z Prezesem Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
       adw. Jerzym Kwaśniewskim

       Sobota - 16.10.2021

       7.00 – Msza św. w intencji AOI (dla chętnych)
       7.00 – 8.40 – Śniadanie
       8.45 - 11.45 – "Kulisy rozwoju... - stopklatka potencjału i szkice na dalsze kadry" –
       Dawid Radomski
       11.45-12.00 – Przerwa
       12.00-14.15 – Warsztaty ze sporządzania pism procesowych – adw. Magdalena Majkowska
       14.15-15.15 Obiad
       15.15 – 16.45 Gość specjalny
       16.45 – 17.00 Przerwa
       17.00 – 18.30 – Collegium Intermarium LLM – Karolina Pawłowska, dr Tymoteusz Zych
       18.30 – 19.30 – Kolacja
       19.30 – 21.30 – Współpraca z parterami zewnętrznymi – Monika Leszczyńska
       21.30 – Spotkanie „klubowe”

       Niedziela - 17.10.2021

       7.00 – 9.40 – Śniadanie
       7.30 – Msza św. niedzielna (dla chętnych)
       9.45 – 13.30 Warsztaty medialne – Wiktor Ćwiklik
       13.30 - 14.00 – Zakończenie
       14.00 - 15.00 – Obiad
       15.30 – Wyjazd do Warszawy

       Szkolenie V - Warszawa

       25.02.2021

       Rozwój nauk medycznych i biotechnologii. Zagadnienia etyczne i prawne

       Program:

       • 13.00 - Rozpoczęcie szkolenia
       • 13.10 - Wprowadzenie merytoryczne do tematu szkolenia
       • 13.20 - "Audyt aborcyjnego pozbawiania życia w polskich szpitalach" Gabriela Szewczuk
       • 14.00 - pytania
       • 14.10 - "Szczepienia ochronne: etyka, bezpieczeństwo, regulacje prawne" dr Filip Furman
       • 14.50 - pytania
       • 15.00 - "Rola etyki i prawa w biotechnologii" - prof. Piotr Rieske
       • 15.40 - pytania
       • 15.50 - "Od genetyki do gen_etyki człowieka" prof. Andrzej Kochański
       • 16.30 - pytania
       • 16.40 - Zamknięcie konferencji

       Szkolenie odbędzie się w trybie hybrydowym. Przy zapisach prosimy o podanie preferowanej formy uczestnictwa (stacjonarnie czy online).

       Warszawa - 25.02.2021

       Radom - 09.03.2021

       Szkolenie VI - Radom

       09.03.2021

       Systemowe wsparcie osób z niepełnosprawnością. Aspekty prawne

       Program:

       • 9.45-10.00 - Rejestracja
       • 10.00 - 10.10 - Rozpoczęcie szkolenia
       • 10.10 - 12.25 - Warsztaty budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
       • 12.25-13.00 - Przerwa
       • 13.00-14.30 - "Prawo do prawnej ochrony życia osób z niepełnosprawnościami jako podstawowe prawo w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka" - mec. Katarzyna Gęsiak
       • 14.30-14.40 - Przerwa
       • 14.40-15.25 - "Polityka państwa w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością – proponowane kierunki zmian" – apl. radcowski Weronika Przebierała
       • 15.25-15.35 - Przerwa
       • 15.35-17.05 - Spotkanie z gościem specjalnym
       • 17.05-17.15 - Zakończenie

       Szkolenie odbędzie się w trybie hybrydowym. Przy zapisach prosimy o podanie preferowanej formy uczestnictwa (stacjonarnie czy online). Szkolenie będzie transmitowane od godz. 13.00.

       Szkolenie VII - Kraków
       (UPJP2, ul. Bernardyńska 3)

       24.03.2021

       Relacje samorządu terytorialnego z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

       9.00-9.10 Rejestracja
       9.10-9.20 Wprowadzenie do szkolenia
       9.20-11.35 Warsztaty budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
       11.35-12.15 Przerwa obiadowa
       12.15-13.00 Prawne skutki skompilowanej historii - przypadek kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Wesołej w Krakowie - Tomasz Kisiel
       13.00-13.10 Przerwa
       13.10-14.00 "Współpraca związków wyznaniowych i gmin w zakresie planowania przestrzennego" - wykład ks. prof. Dariusza Walencika
       14.00-14.10 Przerwa
       14.10-15.00 Restytucja nieruchomości kościelnych - aspekty praktyczne - Iwona Niezgoda
       15.00-15.05 Przerwa
       15.05-16.20 Spotkanie z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa Michałem Drewnickim
       16.20-16.30 Zakończenie

        Kraków - 24.03.2021


        Lublin - 15.04.2021

        Szkolenie VIII - Lublin

        15.04.2021

        Gospodarcze, prawne i zdrowotne skutki pandemii

        16:00 Rozpoczęcie szkolenia
        16:10 prof. Zbigniew Krysiak „Obraz gospodarki Polski, Europy i Świata w czasie pandemii oraz wnioski prognozy na przyszłość”.
        17:00 prof. Łukasz Święcicki „Epidemia czy epidemioza – z czym naprawdę mierzy się psychiatria w czasach Covid-19?
        17:50 dr Bartosz Zalewski „Ograniczenia w publicznym sprawowaniu kultu religijnego ze względu na epidemię Covid-19”.
        18:40 prof. Andrzej Niezgoda „Funkcjonowanie sądów w czasach pandemii Covid-19”.
        19:20 Podsumowanie.
        19:30 Zakończenie szkolenia. 

        Szkolenie odbędzie się online. 

        Szkolenie IX - Katowice

        27.04.2021

        Szkolenie tylko dla członków kół naukowych współpracujących z Instytutem Ordo Iuris

        Katowice - 27.04.2021

        Opole - 11.05.2021

        Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Opole

        11.05.2021

        Ład prawny w obliczu wyzwań XXI wieku

        Szkolenie I - Opole

        26.10.2020  (WPiA UO)
        Aula B, ul. Oleska 48

        Temat: Ochrona zwierząt czy ich humanizacja?

        Program:

        • 8.50-9.05 Rejestracja uczestników
        • 9.05-9.15 Rozpoczęcie - Prof. Paweł Sobczyk, Dziekan WPiA UO
        • 9.15-11.30 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
        • 11.30-11.45 Przerwa kawowa
        • 11.45-13.15 Spotkanie z gościem specjalnym - Poseł Dobromir Sośnierz
        • 13.15-13.30 Przerwa kawowa
        • 13.30-14.45 Zwierzęta nie mają praw, czyli o pozycji zwierząt w systemie prawnym - Adw. dr Miłosz Kościelniak-Marszał
        • 14.45-16.00 Przerwa obiadowa
        • 16.00-17.00 Nowela ustawy o ochronie zwierząt. Perspektywa legislacyjna - Łukasz Bernaciński
        • 17.00-17.15 Zakończenie

        Opole - 26.10.2020


        NAUCZ SIĘ BRONIĆ DOBREJ SPRAWY. NA PEWNO NIE PRZEGRASZ – prof. Andrzej Szymański

        Rzeszów - 05.11.2020

         

         

        Szkolenie II - Rzeszów - szkolenie online

        05.11.2020  

        Temat: Relacje państwo-kościół. Prawo-finanse-polityka.

        Program:

        • 16.40-16.45 – Rozpoczęcie
        • 16.45-17.25 – „Polski system finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych” – Łukasz Bernaciński

        • 17.25-17.30 – pytania/dyskusja

        • 17.30-18.15 – spotkanie z poseł Marią Kurowską

        • 18.15.-18.55 – „Zderzenie cywilizacji - zderzenie wizji państwa: postmodernizm vs. chrześcijaństwo. Koniec "epoki osi"?” dr Filip Furman

        • 18.55-19.00 – pytania/dyskusja

        • 19.00-19.40 „Autonomia oraz wzajemna niezależność każdego w swoim zakresie” dr Marcin Olszówka

        • 19.40-19.45 – pytania/dyskusja

        • 19.45-19.50 Zakończenie

        Szkolenie III - Poznań - szkolenie online

        19.11.2020 

         godz. 16.35-19.50 

         Temat: Zmiany w funkcjonowaniu polskiej oświaty. Prawo i praktyka

        Program:

        • 16.35-16.40 – Rozpoczęcie
        • 16.40-17.25 – „Praktyki podważające prawa rodziców w szkole - jak się bronić przed ideologizacją oświaty” – adw. Rafał Dorosiński
        • 17.25-17.30 – pytania/dyskusja
        • 17.30-18.15 – „Wychowanie a przekazywanie wiedzy – spór o istotę polskiej oświaty” – apl. adw. Nikodem Bernaciak
        • 18.15.-18.20 – pytania/dyskusja
        • 18.20-19.20 – „Siła pójścia na konfrontacje - o komunikacji w chwilach kryzysu” – Dawid Radomski
        • 19.20-19.25 – pytania/dyskusja
        • 19.25-19.35 Zakończenie

        Poznań - 19.11.2020

        Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka
        - Jan Paweł II

        Łódź - 03.12.2020

         

         

        Szkolenie IV - Łódź 

        3 grudnia 2020 godz. 16.30-20:00

        Temat:„Prawna i pozaprawna ochrona życia poczętego"

        Program:

        • 16.30-16.35 – Rozpoczęcie
        • 16.35-16.45 – Wprowadzenie ideowe w temat szkolenia – Jan Wudkowski

        • 16:45-17:20 – „Publiczne prezentowanie treści pro-life, a możliwe konsekwencja prawne.” - Witold Łukasik

        • 17.20-17.35 – pytania/dyskusja

        • 17.35-18.15 – „Dziecko czy płód? Kilka uwag na temat statusu ontologicznego nasciturusa w prawie polskim i międzynarodowym” – dr Bartosz Zalewski

        • 18.15.-18.25 – pytania/dyskusja

        • 18.25-19.05 – "Lawfare" – nagłe zmiany ustawodawstwa przeciwko życiu w Ekwadorze – Ugo Stefano Stornaiolo Silva

        • 19.05-19.15 – pytania/dyskusja

        • 19:15-19:50  „Działalność pro-life na Słowacji oraz stan prawny aborcji w krajach grupy Wyszehradzkiej. Znaczenie Polski dla ochrony życia w regionie.” - dr inż. Tomáš Kováčik

        • 19.50-20:05 – pytania/dyskusja

        • 20:05-20:10 Zakończenie

        Lublin - 26.10.2019

        Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka
        - Jan Paweł II

        Szkolenie I - Lublin

        26.10.2019  (CTW KUL)

        Temat: Ochrona ładu życia rodzinnego.

        Program:

        • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników
        • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
        • 9.30-11.00 Ochrona tożsamości małżeństwa i rodziny jako podstawowa zasada ustroju społecznego RP - Dr Marcin Olszówka Zobacz nagranie wideo
        • 11.00-11.15 Przerwa kawowa
        • 11.15-13.30 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
        • 13.30-14.30 Przerwa obiadowa
        • 14.30-16.00 Czy małżeństwo ma przyszłość prawną? - Mec. Bartosz Zalewski Zobacz nagranie wideo
        • 16.00-16.15 Przerwa kawowa
        • 16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym – Prof. Przemysławem Czarnkiem Zobacz nagranie wideo
        • 17.45-18.00 Zakończenie

        Szkolenie II - Warszawa

        16.11.2019  (WPiA UKSW)

        Temat: Cenzura i Hejt. Główne problemy prawne w sieci.

        Program:

        • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników
        • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Dr Tymoteusz Zych
        • 9.30-11.45 Warsztaty z wystąpień publicznych - Wiktor Ćwiklik
        • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
        • 12.00-13.15 Prawnokarna ochrona dobrego imienia w Internecie (warsztaty) - Adw. dr Bartosz Lewandowski Zobacz nagranie wideo
        • 13.15-14.00 Przerwa obiadowa
        • 14.00-15.15 Cenzura na portalach społecznościowych. Cywilno-prawne i regulacyjne formy reakcji na naruszenia - Adw. Tomasz Chudzinski Zobacz nagranie wideo
        • 15.15-15.30 Przerwa kawowa
        • 15.30-16.15 Wolność słowa w dobie dyktatury relatywizmu. Aspekty prawnomiędzynarodowe - Karolina Pawłowska Zobacz nagranie wideo
        • 16.15-16.30 Przerwa kawowa
        • 16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Wykorzystanie medialnych spraw do budowania marki kancelarii) - Red. Michał Bruszewski
        • 17.45-18.00 Zakończenie - Łukasz Bernaciński

        Warszawa - 16.11.2019

         

         

        – rekrutacja trwa do 14.11, godz. 23.59.

        Opole - 23.11.2019


        NAUCZ SIĘ BRONIĆ DOBREJ SPRAWY. NA PEWNO NIE PRZEGRASZ – prof. Andrzej Szymański

        Szkolenie III - Opole

        23.11.2019  (WPiA UO)

        Temat: Wolność religijna w Polsce i na świecie.

        Program:

        • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników - Łukasz Bernaciński
        • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
        • 9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
        • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
        • 12.00-13.30 Czy państwo może wspierać kościoły i inne związki wyznaniowe? - Łukasz Bernaciński
        • 13.30-14.30 Przerwa obiadowa
        • 14.30-16.00 Prawne gwarancje przestrzegania wolności religijnej na przykładach postępowań sądowych Ordo Iuris (warsztaty) - Adw. Maciej Kryczka Zobacz nagranie wideo
        • 16.00-16.15 Przerwa kawowa
        • 16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Rola prawników w ochronie praw chrześcijan) - Prof. Andrzej Szymański
        • 17.45-18.00 Zakończenie. Wsparcie administracyjno-organizacyjne - Łukasz Bernaciński

        Szkolenie IV - Łódź

        07.12.2019  (WPiA UŁ)

         

        Temat: Prawo a religia - zagadnienia wyznaniowe w praktyce prawnej.

        Program:

        • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników - Łukasz Bernaciński
        • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
        • 9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
        • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
        • 12.00-12.45 Sposoby dochodzenia uprawnień w sprawach z zakresu prawa wyznaniowego - Prof. Ireneusz Kunicki
        • 12.45-13.45 Przerwa obiadowa
        • 13.45-14.30 Prawo kanoniczne jako archetyp idei prawa pozytywnego - Prof. Tomasz Bekrycht
        • 14.30-14.45 Przerwa kawowa
        • 14.45-16.15 Przepisy prawa wyznaniowego w Konstytucji RP - Dr Marcin Olszówka Zobacz nagranie wideo
        • 16.15-16.30 Przerwa kawowa
        • 16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym - Dr Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki
        • 17.45-18.00 Zakończenie - Dr Tymoteusz Zych

        Łódź - 07.12.2019

         

         

         

        – rekrutacja trwa do 06.12, godz. 23.59.

        Warszawa - 06.03.2020

        Szkolenie V - Warszawa

        06.03.2020 

        Temat: Zmiany w szkolnictwie wyższym i nauce. Wnioski i postulaty.
        Godz. 9:00-17:30
        Uczelnia Łazarskiego
        ul Świeradowska 43
        02-662 Warszawa

         Partner: KN Prawa Konstytucyjnego

        – rekrutacja trwa do 04.03, godz. 23.59.

        • 9.00-9.10 Rejestracja uczestników
        • 9.10-9.20 Rozpoczęcie Łukasz Bernaciński
        • 9.20-11.35 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
        • 11.35-11.55 Przerwa kawowa
        • 11.55-12.55 Zasady odpowiedzialności za naruszenie wolności słowa - Adw. Filip Wołoszczak
        • 12.55-14.10 Przerwa obiadowa
        • 14.10-15.40 Konstytucyjne uwarunkowania wolności badań naukowych - Dr Marcin Olszówka
        • 15.40-16.00 Przerwa kawowa
        • 16.00-17.15 Spotkanie z gościem  specjalnym
        • 17.15-17.30 Zakończenie

        Szkolenie VI -  online 

        29.04.2020 

        Temat: Prawne i pozaprawne aspekty ochrony życia
        Godz. 16.30-18.30

         

        – rekrutacja trwa do 28.04, godz. 23.59.

        • 16.30-16.35 - Rozpoczęcie
        • 16.35-17.10  Ochrona życia ludzkiego - perspektywa historyczna i filozoficznoprawna - Bartosz Zalewski
        • 17.10-17.45 Aborcja w Polsce - obowiązujące prawo i perspektywy jego zmian - Konrad Dyda Zobacz nagranie wideo
        • 17.45-18.25 Od poczęcia do naturalnej śmierci - co to oznacza w świetle aktualnych badań naukowych - Filip Furman Zobacz nagranie wideo
        • 18.25-18.30 Zakończenie

        Szkolenie Online - 29.04.2020

        Szkolenie Online - 28.05.2020

        Szkolenie VII -  online 

        28.05.2020 

        Temat:  Rodzina w polityce państwa
        Godz. 16.30-19.30

         

        – rekrutacja trwa do 27.05, godz. 23.59.

        • 16.30-16.35 Rozpoczęcie
        • 16.35-17.15 „Międzynarodowe aspekty prawne ochrony rodziny” Karolina Pawłowska Zobacz nagranie wideo
        • 17.15-17.20 – pytania/dyskusja
        • 17.20.-18.00 „Europejska karta równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Wnioski i postulaty” Marta Kowalczyk
        • 18.00-18.05 – pytania/dyskusja
        • 18.05-19.20 „Podatkowe instrumenty wsparcia rodziny – wybrane zagadnienia” Tomasz Woźniak
        • 19.20-19.25 – pytania/dyskusja
        • 19.25-19.30 Zakończenie

        Szkolenie VIII -  online 

        14.07.2020 

        Temat:Networking oraz komunikacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
        Godz. 17.00-20.00

         

        • Jak zaciekawić słowem? - Michał Bruszewski
        •  Techniczne aspekty prowadzenia mediów społecznościowych - Kacper Makowiecki
        • Networking dla kół naukowych - Dominik Jabs 

        Szkolenie Online - 14.07.2020

         

        22.08.2020 

        Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online

        Temat: Prawo i praktyka jego stosowania w świetle aksjologii Konstytucji RP.

        Organizator: Koło Naukowe Ordo Iuris Katowice. Wydział Prawa i Administracji UŚ

        Wydarzenie na FB

        Program:

        • 10.00 - 10.05 Otwarcie konferencji Prowadzący: Dominik Zdebik

        • 10.05 – 10.25 Dr Andrzej Drogoń (UŚ) –

        • 10.25 – 10.45 Dr Marcin Olszówka (UŁa) – Kilka refleksji o bezpośrednim stosowaniu aksjologii Konstytucji

         Panel doktorancki Prowadzący: Dominik Zdebik

        • 10.45 – 11.00 Karolina Pawłowska (UW) – Ochrona rodziny w aksjologii polskiej konstytucji a prawo międzynarodowe

        • 11.00 – 11.15 Łukasz Bernaciński (UŁ) – Likwidacja Funduszu Kościelnego w świetle aksjologii Konstytucji RP

        • 11.15 – 11.30 Konrad Dyda (KUL) – Aksjologia Konstytucji RP a transkrypcja
         zagranicznych aktów stanu cywilnego

        • 11.30 – 11.40 Dyskusja

         Panel studencki 1 Prowadzący: Artur Tyński

        • 11.40 – 11.50 Beata Trochanowska (UŁa) – Ochrona życia poczętego w Konstytucji RP i w praktyce

        • 11.50 – 12.00 Maciej Węglarz (UŚ) – Niedopuszczalność transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia ze względu na sprzeczność z podstawową zasadą porządku prawnego RP

        • 12.00 – 12.10 Kamil Soczek (UŚ) – Prawna ochrona dzieci przez Rzeczpospolitą Polską przed tzw. „uprowadzeniem rodzicielskim” w zestawieniu z przepisami prawa międzynarodowego oraz innych państw europejskich

        • 12.10 – 12.20 Krzysztof Górecki (UO) – Zgodność konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z zasadami prawa statuującymi odpowiedzialność karną wynikającą z art. 42.ust 1 Konstytucji RP

        • 12.20 – 12.30 Sara Kołotyło (UR) – Prawa osób niepełnosprawnych w świetle Konstytucji RP

        • 12.30 – 12.40 Dyskusja

         Panel studencki 2 Prowadzący: Maciej Węglarz

        • 12.40 – 12.50 Tomasz Bojanowski (UKSW) – Konstytucyjne ujęcie wolności słowa, a pojęcie mowy nienawiści

        • 12.50 – 13.00 Maria Podlodowska (UMCS) – Granice kontratypu działalności artystycznej w świetle konstytucyjnie chronionych wartości. Obraza uczuć religijnych

        • 13.00 – 13.10 Konrad Gajewicz (UO) – Realizacja aksjologii wynikającej z ustawy zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej w dobie wirusa SARS-CoV-2

        • 13.10 – 13.20 Artur Tyński (UŚ) – Bezpieczeństwo ekologiczne w kontekście Konstytucji RP

        • 13.20 – 13.30 Franciszek Parzyk (UŚ) – Naród jako władza zwierzchnia i jego rola w usprawnieniu korzystania z prerogatywy veta na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku.

        • 13.30 – 13.40 Dyskusja

         13.40 – 13.45 Zamknięcie konferencji Prowadzący: Artur Tyński

        Finał I Edycji Akademii Ordo Iuris

        05-06.09.2020 

        Jabłonna pod Warszawą

        PROGRAM: 

        5 września (sobota)

        10.15 – 10.30          Rozpoczęcie

        10.30 – 12.00          Spotkanie z posłem Krzysztofem Bosakiem (temat:   Wojna kulturowa. Spojrzenie praktyczne)

        12.00 – 12.20          Przerwa kawowa    

        12.20 – 13.50          Adw. Rafał Dorosiński – Podstawowe wątpliwości dotyczące pojęcia „mowa nienawiści”. Historia, ideologiczne inspiracje, prawne implikacje.   

        13.50 – 15.00          Obiad

        15.00 – 16.30          Spotkanie z ministrem Pawłem Jabłońskim (temat: Aktualne priorytety w działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w      obszarze współpracy ekonomicznej i rozwojowej)

        16.30 – 16.50          Przerwa kawowa

        16.50 – 18.20          Dr Tymoteusz Zych - Czy konserwatyści muszą przegrywać?

        18.20 – 19.15          Kolacja

        19.15 – 20.45          Magdalena Majkowska - Obrona wolności akademickiej jako walka o przyszły kształt debaty akademickiej - w oparciu o przykłady z praktyki

        20.45 – 21.30          Warsztaty z networkingu

         

        6 września (niedziela)

        7.00 – 10.00             Śniadanie

        7.00 lub 8.30            Msza święta dla chętnych

        10.00 – 13.15          Wiktor Ćwiklik - Warsztaty wystąpień publicznych

        13.15 – 14.00          Zakończenie

        14.00 – 15.00          Obiad

         

         

        Weź udział w jednym ze szkoleń!

        Partnerzy

        Program edukacyjny przygotowany przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przy współpracy z kołami naukowymi

        Mapa strony

        Polityka Prywatności

        Kontakt

        +48 731 510 246
        Aleksandra Siwek

        ul. Zielna 39

        00-108, Warszawa

        © 2019-2020 Akademia Ordo Iuris, All Rights Reserved.
        Projekt i wykonanie: Ursines.pl