O Akademii

Akademia Ordo Iuris to nowy program edukacyjny (liderski) przygotowany przez Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris przy współpracy z kołami naukowymi. Tym co wyróżnia Akademię Ordo Iuris są wartości i perspektywa, z jaką szkolimy przyszłych liderów życia społecznego i zawodów prawniczych. Potrzeba aktywnego zaangażowania się prawników w obronę ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznego fundamentu, przypomnianego przede wszystkim w preambule ustawy zasadniczej, sprawia, że działania przyszłych liderów powinien inspirować wzgląd na ład prawny – ordo iuris.

Dla kogo?

Akademia Ordo Iuris kierowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów, a także absolwentów studiów z zakresu prawa, administracji i innych nauk społecznych oraz humanistycznych.

Do rekrutacji zapraszamy także studentów innych kierunków, zainteresowanych tematyką szkoleń oraz chcących zaangażować się w kształtowanie ładu prawnego.

Prelegenci

Dr Marcin Olszówka

Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, koordynator Zespołu Analitycznego Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dysertację doktorską pt. „Wpływ Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. na system źródeł prawa wyznaniowego” obronił z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2016 r. W latach 2010-2014 asystent w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego.

Łukasz Bernaciński

Analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris

prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor kilkunastu publikacji naukowych w tym monografii „Finansowanie związków wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce. Fundusz Kościelny”. Absolwent Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa oraz Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Trzykrotny stypendysta Rektora UŁ. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich, korporacjach oraz na uczelniach wyższych i w organizacjach pozarządowych.

Dr Tymoteusz Zych

Wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury prawnej Ordo Iuris

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, wiceprezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, niezależnej organizacji reprezentującej społeczeństwo obywatelskie; prezes Ośrodka Analiz Cegielskiego.

Doktorat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent WPiA UW oraz Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Akademii Artes Liberales, realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego książka poświęcona problematyce pewności prawa została nagrodzona w konkursie ,,Monografie” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Karolina Pawłowska

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego w Instytucie na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych artykułów naukowych z zakresu historii doktryn polityczno-prawnych, socjologii prawa, demografii oraz prawa międzynarodowego. Absolwentka stażu naukowego w amerykańskiej uczelni wyższej the Institute of World Politics w Waszyngtonie.

Prof. Andrzej Szymański

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

prawnik, historyk prawa oraz specjalista prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego.
Odbył studia w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zakończył napisaniem pod kierunkiem Henryka Karbownika pracy magistersko-licencjackiej pt. Działalność prawodawcza bpa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej w zakresie kultu. W 2011 na macierzystym wydziale uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Został kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Dr Andrzej Drogoń

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych WPiA UŚ,  dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu

związany z WPiA UŚ od 1977, od 1978 w zakresie zainteresowania Służby Bezpieczeństwa PRL, współzałożyciel NZS w UŚ, kierował strajkami studenckimi w 1981r., po 1989r. pełnił szereg funkcji społecznych zarówno na uczelni (mn. członek władz uczelnianej Solidarności – w tym przewodniczący Związku), jak i w samorządzie terytorialnym (mn. radny Rady Miasta w Tychach przez dwie kadencje, wice przewodniczący Rady Miasta, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach), autor publikacji naukowych z zakresu historii systemów ustrojowych, systemu samorządnego województwa śląskiego w okresie II RP, historii prokuratury, szkolnictwa wyższego na Śląsku oraz historii UŚ. W latach 2007 – 2014 dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, od 2018 r. ponownie w IPN jako dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu.

Dr Tobiasz Adam Bocheński

Wojewoda Łódzki

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Sekretarz ds. naukowych Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a w latach 2012-2016. Asystent i doradca wojewody łódzkiego w latach 2015-2017. Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego w latach 2017-2019.

W marcu 2019 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. Cato’s Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy. Autor artykułów naukowych poświęconych m.in. Edmundowi Burke’owi, Alexisowi de Tocqueville’owi, Isaiahowi Berlinowi, republikanizmowi, liberalizmowi i pluralizmowi wartości.

Prof. Ewa Budzyńska

pracownik naukowy Instytutu Socjologii WNS UŚ w Katowicach

dr hab.; psycholog i socjolog; od 1991 r. do 2020 r. pracownik naukowy Instytutu Socjologii WNS UŚ w Katowicach. Jej zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrowane na tematyce związanej: 1) z socjologią moralności (koncepcje ładu moralnego, postaw prospołecznych, przemiany wartości moralnych), 2) z socjologią rodziny (przemiany współczesnych rodzin, w tym międzypokoleniowych więzi, ich makrospołeczne i kulturowe uwarunkowania), znalazły odzwierciedlenie w naukowych publikacjach, np. w monografiach: „Ład moralny w zmieniającym się społeczeństwie. Socjologiczne studium wartości moralnych mieszkańców Katowic.” Katowice 2007, oraz „Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin  polskich i słowackich”. Katowice, 2018.

Prof. KUL dr hab. Przemysław Czarnek

 

Urodzony 11 czerwca 1977 r. w Kole.  W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy Zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2015 r. uzyskał, z kolei stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy Wolność gospodarcza – pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej.

Autor kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych

W dniu 9 grudnia 2015 r. został powołany przez Premier Beatę Szydło na urząd Wojewody Lubelskiego. 

W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 został wybrany na Posła na Sejm RP IX kadencji, uzyskując 87 373 głosy.

Adw. Dr Bartosz Lewandowski

Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Jest partnerem jednej z warszawskim spółek adwokackich. Doktor nauk prawnych oraz absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. 

Wiktor Ćwiklik

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Przedsiębiorca, Konsultant medialny, Trener, Właściciel Proset Professional Partner.

Od 1992 r. związany ze światem mediów i produkcji filmowych. Jako inżynier projektuje i wyposaża studia telewizyjne, współpracuje przy uruchamianiu telewizji kablowych. Jako przedsiębiorca prowadzi studio oraz sprzedaż i wynajem profesjonalnego sprzętu telewizyjnego. Jako producent filmowy i wykonawczy, realizuje programy telewizyjne, produkuje filmy szkoleniowe i reklamowe. Zdobywa doświadczenie jako realizator i operator kamery.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności; wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. 

Bartosz Zalewski

Analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris

Radca prawny. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego UMCS. Ekspert Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Ośrodka Analiz Cegielskiego. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w zakresie prawa rzymskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa rzymskiego oraz historii prawa.

Zainteresowania zawodowe dotyczące prawa współczesnego koncentrują się wokół komparatystyki prawniczej, prawa cywilnego i administracyjnego oraz praw człowieka. 

 

Red. Michał Bruszewski

Koordynator Zespołu Komunikacji Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Publicysta i PR-owiec. Doświadczenie zdobywał w licznych tytułach mediów katolickich. Autor reportaży o prześladowanych chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. Uwielbia podróże i literaturę faktu.

Adw. Maciej Kryczka

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris

Adw. Tomasz Chudzinski

Analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką w stolicy. W ramach Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris odpowiedzialny jest za zagadnienia związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, analizę aktów prawa UE (w szczególności z zakresu regulacji portali społecznościowych), postępowania w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. W ramach Instytutu prowadzi też wybrane sprawy przed sądami powszechnymi, w tym o ochronę dóbr osobistych przeciwko właścicielom portali społecznościowych, a także sprawy przed sądami administracyjnymi.

Dr Filip Furman

Dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz pekińskiego Beijing Language and Culture University. Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Zdrowia i w organizacjach pozarządowych zajmujących się szeroko pojętym obszarem zdrowia – zarówno od strony naukowej, jak i systemowej. Zawodowo zajmuje się bioetyką, socjologią zdrowia i zdrowiem publicznym.

Adw. Filip Wołoszczak

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2013-2016 r. odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2016 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jako stały współpracownik Centrum Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest zaangażowany w postępowania procesowe z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego oraz prawa karnego.

Dlaczego warto wziąć udział w AOI?

NIEWAŻNE, JAK POTOCZY SIĘ TWOJE ŻYCIE, ZAWSZE BĘDZIESZ DUMNY Z TEGO, ŻE NIE BYŁEŚ OBOJĘTNY, ŻE CHCIAŁEŚ POMÓC, ŻE POMOGŁEŚ, A AKADEMIA ORDO IURIS DAJE KU TEMU NARZĘDZIA.

Prof. Andrzej Szymański

Katedra Nauk o Państwie i Prawie WPiA UO

Możliwość odbycia stażu, szkolenia czy uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Ordo Iuris jest wyjątkowym przywilejem i nietuzinkową okazją do pogłębienia swojej wiedzy merytorycznej i intelektualnej z zakresu prawa. Dodatkowo, a może przede wszystkim, zyskuje się wartość nadrzędną jaką jest kształtowanie sumienia zgodnie z etyką należytą zawodowi prawniczemu oraz wartościami chrześcijańskimi i patriotycznymi, którymi powinien kierować się każdy adept prawa i prawdziwy Polak.

dr inż. Maria Jurzecka-Szymacha

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Udział w Akademii Ordo Iuris gwarantuje uczestnikom poszerzenie horyzontów w myśleniu o prawie oraz nabycie wiedzy i umiejętności, których zdobycie jedynie w toku studiów jest często niemożliwe.

Prof. dr hab. Tomasz Bekrycht

Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ

Szkolenia II edycja – 2020/2021

Opole - 26.10.2020


NAUCZ SIĘ BRONIĆ DOBREJ SPRAWY. NA PEWNO NIE PRZEGRASZ – prof. Andrzej Szymański

Szkolenie I - Opole

26.10.2020  (WPiA UO)
Aula B, ul. Oleska 48

Temat: Ochrona zwierząt czy ich humanizacja?

Program:

 • 8.50-9.05 Rejestracja uczestników
 • 9.05-9.15 Rozpoczęcie - Prof. Paweł Sobczyk, Dziekan WPiA UO
 • 9.15-11.30 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
 • 11.30-11.45 Przerwa kawowa
 • 11.45-13.15 Spotkanie z gościem specjalnym - Poseł Dobromir Sośnierz
 • 13.15-13.30 Przerwa kawowa
 • 13.30-14.45 Zwierzęta nie mają praw, czyli o pozycji zwierząt w systemie prawnym - Adw. dr Miłosz Kościelniak-Marszał
 • 14.45-16.00 Przerwa obiadowa
 • 16.00-17.00 Nowela ustawy o ochronie zwierząt. Perspektywa legislacyjna - Łukasz Bernaciński
 • 17.00-17.15 Zakończenie

Szkolenie II - Rzeszów - szkolenie online

05.11.2020  

Temat: Relacje państwo-kościół. Prawo-finanse-polityka.

Program:

 • 16.40-16.45 – Rozpoczęcie
 • 16.45-17.25 – „Polski system finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych” – Łukasz Bernaciński

 • 17.25-17.30 – pytania/dyskusja

 • 17.30-18.15 – spotkanie z poseł Marią Kurowską

 • 18.15.-18.55 – „Zderzenie cywilizacji - zderzenie wizji państwa: postmodernizm vs. chrześcijaństwo. Koniec "epoki osi"?” dr Filip Furman

 • 18.55-19.00 – pytania/dyskusja

 • 19.00-19.40 „Autonomia oraz wzajemna niezależność każdego w swoim zakresie” dr Marcin Olszówka

 • 19.40-19.45 – pytania/dyskusja

 • 19.45-19.50 Zakończenie

Rzeszów - 05.11.2020

 

 

Poznań - 19.11.2020

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka
- Jan Paweł II

Szkolenie III - Poznań - szkolenie online

19.11.2020 

 godz. 16.35-19.50 

 Temat: Zmiany w funkcjonowaniu polskiej oświaty. Prawo i praktyka

Program:

 • 16.35-16.40 – Rozpoczęcie
 • 16.40-17.25 – „Praktyki podważające prawa rodziców w szkole - jak się bronić przed ideologizacją oświaty” – adw. Rafał Dorosiński
 • 17.25-17.30 – pytania/dyskusja
 • 17.30-18.15 – „Wychowanie a przekazywanie wiedzy – spór o istotę polskiej oświaty” – apl. adw. Nikodem Bernaciak
 • 18.15.-18.20 – pytania/dyskusja
 • 18.20-19.20 – „Siła pójścia na konfrontacje - o komunikacji w chwilach kryzysu” – Dawid Radomski
 • 19.20-19.25 – pytania/dyskusja
 • 19.25-19.35 Zakończenie

Szkolenie IV - Łódź 

03.12.2020  (UŁ)

Temat:„Prawna i pozaprawna ochrona życia poczętego

Program:

 • Pojawi się wkrótce

Łódź - 03.12.2020

 

 

Lublin - 26.10.2019

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka
- Jan Paweł II

Szkolenie I - Lublin

26.10.2019  (CTW KUL)

Temat: Ochrona ładu życia rodzinnego.

Program:

 • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników
 • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
 • 9.30-11.00 Ochrona tożsamości małżeństwa i rodziny jako podstawowa zasada ustroju społecznego RP - Dr Marcin Olszówka Zobacz nagranie wideo
 • 11.00-11.15 Przerwa kawowa
 • 11.15-13.30 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
 • 13.30-14.30 Przerwa obiadowa
 • 14.30-16.00 Czy małżeństwo ma przyszłość prawną? - Mec. Bartosz Zalewski Zobacz nagranie wideo
 • 16.00-16.15 Przerwa kawowa
 • 16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym – Prof. Przemysławem Czarnkiem Zobacz nagranie wideo
 • 17.45-18.00 Zakończenie

Szkolenie II - Warszawa

16.11.2019  (WPiA UKSW)

Temat: Cenzura i Hejt. Główne problemy prawne w sieci.

Program:

 • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników
 • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Dr Tymoteusz Zych
 • 9.30-11.45 Warsztaty z wystąpień publicznych - Wiktor Ćwiklik
 • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00-13.15 Prawnokarna ochrona dobrego imienia w Internecie (warsztaty) - Adw. dr Bartosz Lewandowski Zobacz nagranie wideo
 • 13.15-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00-15.15 Cenzura na portalach społecznościowych. Cywilno-prawne i regulacyjne formy reakcji na naruszenia - Adw. Tomasz Chudzinski Zobacz nagranie wideo
 • 15.15-15.30 Przerwa kawowa
 • 15.30-16.15 Wolność słowa w dobie dyktatury relatywizmu. Aspekty prawnomiędzynarodowe - Karolina Pawłowska Zobacz nagranie wideo
 • 16.15-16.30 Przerwa kawowa
 • 16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Wykorzystanie medialnych spraw do budowania marki kancelarii) - Red. Michał Bruszewski
 • 17.45-18.00 Zakończenie - Łukasz Bernaciński

Warszawa - 16.11.2019

 

 

– rekrutacja trwa do 14.11, godz. 23.59.

Opole - 23.11.2019


NAUCZ SIĘ BRONIĆ DOBREJ SPRAWY. NA PEWNO NIE PRZEGRASZ – prof. Andrzej Szymański

Szkolenie III - Opole

23.11.2019  (WPiA UO)

Temat: Wolność religijna w Polsce i na świecie.

Program:

 • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników - Łukasz Bernaciński
 • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
 • 9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
 • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00-13.30 Czy państwo może wspierać kościoły i inne związki wyznaniowe? - Łukasz Bernaciński
 • 13.30-14.30 Przerwa obiadowa
 • 14.30-16.00 Prawne gwarancje przestrzegania wolności religijnej na przykładach postępowań sądowych Ordo Iuris (warsztaty) - Adw. Maciej Kryczka Zobacz nagranie wideo
 • 16.00-16.15 Przerwa kawowa
 • 16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Rola prawników w ochronie praw chrześcijan) - Prof. Andrzej Szymański
 • 17.45-18.00 Zakończenie. Wsparcie administracyjno-organizacyjne - Łukasz Bernaciński

Szkolenie IV - Łódź

07.12.2019  (WPiA UŁ)

 

Temat: Prawo a religia - zagadnienia wyznaniowe w praktyce prawnej.

Program:

 • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników - Łukasz Bernaciński
 • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
 • 9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
 • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00-12.45 Sposoby dochodzenia uprawnień w sprawach z zakresu prawa wyznaniowego - Prof. Ireneusz Kunicki
 • 12.45-13.45 Przerwa obiadowa
 • 13.45-14.30 Prawo kanoniczne jako archetyp idei prawa pozytywnego - Prof. Tomasz Bekrycht
 • 14.30-14.45 Przerwa kawowa
 • 14.45-16.15 Przepisy prawa wyznaniowego w Konstytucji RP - Dr Marcin Olszówka Zobacz nagranie wideo
 • 16.15-16.30 Przerwa kawowa
 • 16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym - Dr Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki
 • 17.45-18.00 Zakończenie - Dr Tymoteusz Zych

Łódź - 07.12.2019

 

 

 

– rekrutacja trwa do 06.12, godz. 23.59.

Warszawa - 06.03.2020

Szkolenie V - Warszawa

06.03.2020 

Temat: Zmiany w szkolnictwie wyższym i nauce. Wnioski i postulaty.
Godz. 9:00-17:30
Uczelnia Łazarskiego
ul Świeradowska 43
02-662 Warszawa

 Partner: KN Prawa Konstytucyjnego

– rekrutacja trwa do 04.03, godz. 23.59.

 • 9.00-9.10 Rejestracja uczestników
 • 9.10-9.20 Rozpoczęcie Łukasz Bernaciński
 • 9.20-11.35 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
 • 11.35-11.55 Przerwa kawowa
 • 11.55-12.55 Zasady odpowiedzialności za naruszenie wolności słowa - Adw. Filip Wołoszczak
 • 12.55-14.10 Przerwa obiadowa
 • 14.10-15.40 Konstytucyjne uwarunkowania wolności badań naukowych - Dr Marcin Olszówka
 • 15.40-16.00 Przerwa kawowa
 • 16.00-17.15 Spotkanie z gościem  specjalnym
 • 17.15-17.30 Zakończenie

Szkolenie VI -  online 

29.04.2020 

Temat: Prawne i pozaprawne aspekty ochrony życia
Godz. 16.30-18.30

 

– rekrutacja trwa do 28.04, godz. 23.59.

 • 16.30-16.35 - Rozpoczęcie
 • 16.35-17.10  Ochrona życia ludzkiego - perspektywa historyczna i filozoficznoprawna - Bartosz Zalewski
 • 17.10-17.45 Aborcja w Polsce - obowiązujące prawo i perspektywy jego zmian - Konrad Dyda Zobacz nagranie wideo
 • 17.45-18.25 Od poczęcia do naturalnej śmierci - co to oznacza w świetle aktualnych badań naukowych - Filip Furman Zobacz nagranie wideo
 • 18.25-18.30 Zakończenie

Szkolenie Online - 29.04.2020

Szkolenie Online - 28.05.2020

Szkolenie VII -  online 

28.05.2020 

Temat:  Rodzina w polityce państwa
Godz. 16.30-19.30

 

– rekrutacja trwa do 27.05, godz. 23.59.

 • 16.30-16.35 Rozpoczęcie
 • 16.35-17.15 „Międzynarodowe aspekty prawne ochrony rodziny” Karolina Pawłowska Zobacz nagranie wideo
 • 17.15-17.20 – pytania/dyskusja
 • 17.20.-18.00 „Europejska karta równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Wnioski i postulaty” Marta Kowalczyk
 • 18.00-18.05 – pytania/dyskusja
 • 18.05-19.20 „Podatkowe instrumenty wsparcia rodziny – wybrane zagadnienia” Tomasz Woźniak
 • 19.20-19.25 – pytania/dyskusja
 • 19.25-19.30 Zakończenie

Szkolenie VIII -  online 

14.07.2020 

Temat:Networking oraz komunikacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
Godz. 17.00-20.00

 

 • Jak zaciekawić słowem? - Michał Bruszewski
 •  Techniczne aspekty prowadzenia mediów społecznościowych - Kacper Makowiecki
 • Networking dla kół naukowych - Dominik Jabs 

Szkolenie Online - 14.07.2020

 

22.08.2020 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online

Temat: Prawo i praktyka jego stosowania w świetle aksjologii Konstytucji RP.

Organizator: Koło Naukowe Ordo Iuris Katowice. Wydział Prawa i Administracji UŚ

Wydarzenie na FB

Program:

 • 10.00 - 10.05 Otwarcie konferencji Prowadzący: Dominik Zdebik

 • 10.05 – 10.25 Dr Andrzej Drogoń (UŚ) –

 • 10.25 – 10.45 Dr Marcin Olszówka (UŁa) – Kilka refleksji o bezpośrednim stosowaniu aksjologii Konstytucji

  Panel doktorancki Prowadzący: Dominik Zdebik

 • 10.45 – 11.00 Karolina Pawłowska (UW) – Ochrona rodziny w aksjologii polskiej konstytucji a prawo międzynarodowe

 • 11.00 – 11.15 Łukasz Bernaciński (UŁ) – Likwidacja Funduszu Kościelnego w świetle aksjologii Konstytucji RP

 • 11.15 – 11.30 Konrad Dyda (KUL) – Aksjologia Konstytucji RP a transkrypcja
  zagranicznych aktów stanu cywilnego

 • 11.30 – 11.40 Dyskusja

  Panel studencki 1 Prowadzący: Artur Tyński

 • 11.40 – 11.50 Beata Trochanowska (UŁa) – Ochrona życia poczętego w Konstytucji RP i w praktyce

 • 11.50 – 12.00 Maciej Węglarz (UŚ) – Niedopuszczalność transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia ze względu na sprzeczność z podstawową zasadą porządku prawnego RP

 • 12.00 – 12.10 Kamil Soczek (UŚ) – Prawna ochrona dzieci przez Rzeczpospolitą Polską przed tzw. „uprowadzeniem rodzicielskim” w zestawieniu z przepisami prawa międzynarodowego oraz innych państw europejskich

 • 12.10 – 12.20 Krzysztof Górecki (UO) – Zgodność konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z zasadami prawa statuującymi odpowiedzialność karną wynikającą z art. 42.ust 1 Konstytucji RP

 • 12.20 – 12.30 Sara Kołotyło (UR) – Prawa osób niepełnosprawnych w świetle Konstytucji RP

 • 12.30 – 12.40 Dyskusja

  Panel studencki 2 Prowadzący: Maciej Węglarz

 • 12.40 – 12.50 Tomasz Bojanowski (UKSW) – Konstytucyjne ujęcie wolności słowa, a pojęcie mowy nienawiści

 • 12.50 – 13.00 Maria Podlodowska (UMCS) – Granice kontratypu działalności artystycznej w świetle konstytucyjnie chronionych wartości. Obraza uczuć religijnych

 • 13.00 – 13.10 Konrad Gajewicz (UO) – Realizacja aksjologii wynikającej z ustawy zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej w dobie wirusa SARS-CoV-2

 • 13.10 – 13.20 Artur Tyński (UŚ) – Bezpieczeństwo ekologiczne w kontekście Konstytucji RP

 • 13.20 – 13.30 Franciszek Parzyk (UŚ) – Naród jako władza zwierzchnia i jego rola w usprawnieniu korzystania z prerogatywy veta na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku.

 • 13.30 – 13.40 Dyskusja

  13.40 – 13.45 Zamknięcie konferencji Prowadzący: Artur Tyński

Finał I Edycji Akademii Ordo Iuris

05-06.09.2020 

Jabłonna pod Warszawą

PROGRAM: 

5 września (sobota)

10.15 – 10.30          Rozpoczęcie

10.30 – 12.00          Spotkanie z posłem Krzysztofem Bosakiem (temat:   Wojna kulturowa. Spojrzenie praktyczne)

12.00 – 12.20          Przerwa kawowa    

12.20 – 13.50          Adw. Rafał Dorosiński – Podstawowe wątpliwości dotyczące pojęcia „mowa nienawiści”. Historia, ideologiczne inspiracje, prawne implikacje.   

13.50 – 15.00          Obiad

15.00 – 16.30          Spotkanie z ministrem Pawłem Jabłońskim (temat: Aktualne priorytety w działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w      obszarze współpracy ekonomicznej i rozwojowej)

16.30 – 16.50          Przerwa kawowa

16.50 – 18.20          Dr Tymoteusz Zych - Czy konserwatyści muszą przegrywać?

18.20 – 19.15          Kolacja

19.15 – 20.45          Magdalena Majkowska - Obrona wolności akademickiej jako walka o przyszły kształt debaty akademickiej - w oparciu o przykłady z praktyki

20.45 – 21.30          Warsztaty z networkingu

 

6 września (niedziela)

7.00 – 10.00             Śniadanie

7.00 lub 8.30            Msza święta dla chętnych

10.00 – 13.15          Wiktor Ćwiklik - Warsztaty wystąpień publicznych

13.15 – 14.00          Zakończenie

14.00 – 15.00          Obiad

 

 

Akademia Ordo Iuris na Facebooku

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Opublikowany 13 godziny temu

Już za dwa dni rozpocznie się kolejne szkolenie Akademii Ordo Iuris. Jeżeli intrygują Cię następujące kwestie:
▶️ legalność demonstrowania publiczne swoich poglądów w kwestii ochrony życia,
▶️ sytuacja prawna dziecka poczętego,
▶️ ochrona życia w krajach grupy Grupy Wyszehradzkiej, ale również w państwach o wiele bardziej odległych, 🇵🇱🇸🇰🇨🇿🇹🇯 🇪🇨 - zachęcamy do rejestracji!
👇👇👇
Link do rejestracji:
▶️
... Zobacz więcejZobacz mniej

Video image

Opublikowany 1 dzień temu

Jeżeli nie byłeś na którymś szkoleniu Akademii Ordo Iuris, masz okazję wysłuchać nagrań poszczególnych prelekcji! 📽
Poniżej przedstawiamy warsztaty poprowadzone podczas szkolenia pt. "Zmiany w funkcjonowaniu polskiej oświaty. Prawo i praktyka." przez Dawid Radomski - Kierunek: Życie
‼️Pamiętaj! ‼️
Odsłuchanie wykładu to nie to samo co realny w nim udział, czego najlepszym przykładem jest interaktywna prezentacja Dawida Radomskiego. 😁
Zachęcamy do udziału w kolejnych szkoleniach. Zarejestruj się już dziś!
Link do rejestracji:

.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Skomentuj Bądź na bieżąco....

Cieszę się że mogłem pomóc 🙂

‼️Przypominamy o ważnej inicjatywie! ‼️
Zachęcamy wszystkich obserwujących naszą stronę do włączenia się w zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy! Czas ucieka, podpisz już dziś! ⏳
 👇👇👇

Opublikowany 3 dni temu

‼️Przypominamy o ważnej inicjatywie! ‼️
Zachęcamy wszystkich obserwujących naszą stronę do włączenia się w zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy! Czas ucieka, podpisz już dziś! ⏳
👇👇👇Razem zawalczmy o prawa rodzin! Apelujemy do rządu RP o wypowiedzenie Konwencji stambulskiej i rozpoczęcie prac nad Konwencją o prawach rodziny. Zachęcamy do nadsyłania kart z podpisami. Więcej informacji na naszej stronie.

... Zobacz więcejZobacz mniej

Skomentuj Razem zawalczmy o ...

A przed kim te nasze rodziny trzeba chronić? 😱

Starsze posty

Weź udział w jednym ze szkoleń!

Partnerzy

Program edukacyjny przygotowany przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przy współpracy z kołami naukowymi

Mapa strony

Polityka Prywatności

Kontakt

+48 601 539 302
Łukasz Bernaciński

aoi@ordoiuris.pl

ul. Zielna 39

00-108, Warszawa

© 2019-2020 Akademia Ordo Iuris, All Rights Reserved.