O Akademii

Akademia Ordo Iuris to nowy program edukacyjny (liderski) przygotowany przez Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris przy współpracy z kołami naukowymi. Tym co wyróżnia Akademię Ordo Iuris są wartości i perspektywa, z jaką szkolimy przyszłych liderów życia społecznego i zawodów prawniczych. Potrzeba aktywnego zaangażowania się prawników w obronę ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznego fundamentu, przypomnianego przede wszystkim w preambule ustawy zasadniczej, sprawia, że działania przyszłych liderów powinien inspirować wzgląd na ład prawny – ordo iuris.

Dla kogo?

Akademia Ordo Iuris kierowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów, a także absolwentów studiów z zakresu prawa, administracji i innych nauk społecznych oraz humanistycznych.

Do rekrutacji zapraszamy także studentów innych kierunków, zainteresowanych tematyką szkoleń oraz chcących zaangażować się w kształtowanie ładu prawnego.

Prelegenci

Dr Marcin Olszówka

Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, koordynator Zespołu Analitycznego Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dysertację doktorską pt. „Wpływ Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. na system źródeł prawa wyznaniowego” obronił z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2016 r. W latach 2010-2014 asystent w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego.

Łukasz Bernaciński

Analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris

prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor kilkunastu publikacji naukowych w tym monografii „Finansowanie związków wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce. Fundusz Kościelny”. Absolwent Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa oraz Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Trzykrotny stypendysta Rektora UŁ. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich, korporacjach oraz na uczelniach wyższych i w organizacjach pozarządowych.

Prof. Andrzej Szymański

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

prawnik, historyk prawa oraz specjalista prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego.
Odbył studia w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zakończył napisaniem pod kierunkiem Henryka Karbownika pracy magistersko-licencjackiej pt. Działalność prawodawcza bpa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej w zakresie kultu. W 2011 na macierzystym wydziale uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Został kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Dr Andrzej Drogoń

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych WPiA UŚ,  dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu

związany z WPiA UŚ od 1977, od 1978 w zakresie zainteresowania Służby Bezpieczeństwa PRL, współzałożyciel NZS w UŚ, kierował strajkami studenckimi w 1981r., po 1989r. pełnił szereg funkcji społecznych zarówno na uczelni (mn. członek władz uczelnianej Solidarności – w tym przewodniczący Związku), jak i w samorządzie terytorialnym (mn. radny Rady Miasta w Tychach przez dwie kadencje, wice przewodniczący Rady Miasta, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach), autor publikacji naukowych z zakresu historii systemów ustrojowych, systemu samorządnego województwa śląskiego w okresie II RP, historii prokuratury, szkolnictwa wyższego na Śląsku oraz historii UŚ. W latach 2007 – 2014 dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, od 2018 r. ponownie w IPN jako dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu.

Dr Tobiasz Adam Bocheński

Wojewoda Łódzki

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Sekretarz ds. naukowych Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a w latach 2012-2016. Asystent i doradca wojewody łódzkiego w latach 2015-2017. Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego w latach 2017-2019.

W marcu 2019 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. Cato’s Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy. Autor artykułów naukowych poświęconych m.in. Edmundowi Burke’owi, Alexisowi de Tocqueville’owi, Isaiahowi Berlinowi, republikanizmowi, liberalizmowi i pluralizmowi wartości.

Prof. Ewa Budzyńska

pracownik naukowy Instytutu Socjologii WNS UŚ w Katowicach

dr hab.; psycholog i socjolog; od 1991 r. do 2020 r. pracownik naukowy Instytutu Socjologii WNS UŚ w Katowicach. Jej zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrowane na tematyce związanej: 1) z socjologią moralności (koncepcje ładu moralnego, postaw prospołecznych, przemiany wartości moralnych), 2) z socjologią rodziny (przemiany współczesnych rodzin, w tym międzypokoleniowych więzi, ich makrospołeczne i kulturowe uwarunkowania), znalazły odzwierciedlenie w naukowych publikacjach, np. w monografiach: „Ład moralny w zmieniającym się społeczeństwie. Socjologiczne studium wartości moralnych mieszkańców Katowic.” Katowice 2007, oraz „Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin  polskich i słowackich”. Katowice, 2018.

Prof. KUL dr hab. Przemysław Czarnek

 

Urodzony 11 czerwca 1977 r. w Kole.  W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy Zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2015 r. uzyskał, z kolei stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy Wolność gospodarcza – pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej.

Autor kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych

W dniu 9 grudnia 2015 r. został powołany przez Premier Beatę Szydło na urząd Wojewody Lubelskiego. 

W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 został wybrany na Posła na Sejm RP IX kadencji, uzyskując 87 373 głosy.

Adw. Dr Bartosz Lewandowski

Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Jest partnerem jednej z warszawskim spółek adwokackich. Doktor nauk prawnych oraz absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. 

Wiktor Ćwiklik

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Przedsiębiorca, Konsultant medialny, Trener, Właściciel Proset Professional Partner.

Od 1992 r. związany ze światem mediów i produkcji filmowych. Jako inżynier projektuje i wyposaża studia telewizyjne, współpracuje przy uruchamianiu telewizji kablowych. Jako przedsiębiorca prowadzi studio oraz sprzedaż i wynajem profesjonalnego sprzętu telewizyjnego. Jako producent filmowy i wykonawczy, realizuje programy telewizyjne, produkuje filmy szkoleniowe i reklamowe. Zdobywa doświadczenie jako realizator i operator kamery.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności; wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. 

Bartosz Zalewski

Analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris

Radca prawny. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego UMCS. Ekspert Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Ośrodka Analiz Cegielskiego. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w zakresie prawa rzymskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa rzymskiego oraz historii prawa.

Zainteresowania zawodowe dotyczące prawa współczesnego koncentrują się wokół komparatystyki prawniczej, prawa cywilnego i administracyjnego oraz praw człowieka. 

 

Adw. Maciej Kryczka

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris

Adw. Tomasz Chudzinski

Analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką w stolicy. W ramach Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris odpowiedzialny jest za zagadnienia związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, analizę aktów prawa UE (w szczególności z zakresu regulacji portali społecznościowych), postępowania w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. W ramach Instytutu prowadzi też wybrane sprawy przed sądami powszechnymi, w tym o ochronę dóbr osobistych przeciwko właścicielom portali społecznościowych, a także sprawy przed sądami administracyjnymi.

Dr Filip Furman

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz pekińskiego Beijing Language and Culture University. Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Zdrowia i w organizacjach pozarządowych zajmujących się szeroko pojętym obszarem zdrowia – zarówno od strony naukowej, jak i systemowej. Zawodowo zajmuje się bioetyką, socjologią zdrowia i zdrowiem publicznym.

Adw. Filip Wołoszczak

Prawnik w Centrum Interwencji Procesowej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2013-2016 r. odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2016 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jako stały współpracownik Centrum Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest zaangażowany w postępowania procesowe z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego oraz prawa karnego.

Dlaczego warto wziąć udział w AOI?

Konferencja

"Ład prawny w obliczu wyzwań XXI w"

Lublin, 14 czerwca 2022, KUL

Zgłaszanie abstraktów do 30 maja do godz.12 na adres [email protected]

Program:

Pojawi się wkrótce

   

  Lublin - 14.06.2022

  Wrocław - 30.05.2022

  Szkolenie Wrocław

  "Odpowiedzialność agresora za zbrodnie wojenne."

  30 maja w godz. 12.00-16.40, Dom Technika NOT (sala nr 104) , ul. Piłsudskiego 74.

  Po szkoleniu od godz. 18 odbędą się Narodowe Konsultacje Konstytucyjne -  https://fundamentypanstwa.pl/

  Termin zgłoszeń na Akademię to 29.05. do godz. 11

  Program:

  Pojawi się wkrótce

    

   Szkolenie

   "Odpowiedzialność prawna duchownych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności."

   Kraków, Aula Uniwersytetu Papieskiego, Bernardyńska , 23 marca 2022 r.

   Termin rekrutacji 21.03 do godziny 11.00

   Program:

   9.00-9.10 – Rejestracja
   9.10 – 11.25 – Warsztaty budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
   11.25-12.15 – Przerwa obiadowa
   12.15-12.25 – Wprowadzenie do szkolenia
   12.25-13.40 – „Odpowiedzialność kanonicznoprawna przełożonych kościelnych w związku z przestępstwami seksualnymi swoich podwładnych” – ks. dr hab. Piotr Majer
   13.40-13.50 – Przerwa
   13.50-15.05 – „Cywilnoprawna odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za nadużycia seksualne duchownych w świetle doktryny prawniczej i orzecznictwa polskich sądów” – mec. Jakub Słoniowski
   15.05-15.15- Przerwa
   15.15-16.30 – Spotkanie z gościem specjalnym
   16.30 - 16.45 – Zakończenie

     

    Kraków - 23.03.2022

    Warszawa - 25.02.2022

    Akademia Bioetyczna

    "Czy stan zdrowia psychicznego matki powinien uzasadniać dopuszczalność aborcji? Aspekty medyczne i prawne."

    Warszawa ul. Zielna 39, 25 lutego 2022 r.

    Termin zgłoszeń na Akademię to 23.02. do godz. 18

    Program:

    9.10-9.25 - Rejestracja
    9.30-11.45 - Warsztaty wystąpień publicznych i autoprezentacji (Wiktor Ćwiklik)
    11.45-12.45 - Przerwa obiadowa
    12.45-13.00 - Wprowadzenie do merytorycznej części szkolenia
    13.00-14.15 - "Czy stan zdrowia psychicznego matki powinien uzasadniać dopuszczalność aborcji? Aspekty medyczne i prawne." (r.pr. Katarzyna Gęsiak)
    14.15-14.20 - Przerwa
    14.20-15.35 -  "Macierzyństwo czasem nie jest bezpieczne" (prof. Bogdan Chazan)
    15.35-15.40 - Przerwa
    15.40-16.55 - Gość specjalny
    16.55-17.00 - Zakończenie

      

     Szkolenie I - Białystok

     28.10.2021 (czwartek)

     Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, ul. Adama Mickiewicza 1 Sala 104 (aula)
     Termin rejestracji to 26.10

     Temat: Kryzys migracyjny na granicy RP

     Program:

     11.15-11.30 – Rejestracja uczestników
     11.30–11:45 - Rozpoczęcie szkolenia
     11:45–13:00 - Odpowiedzialność Białorusi z tytułu szantażu migracyjnego w świetle zasad prawa międzynarodowego publicznego – Adw. Jerzy Kwaśniewski
     13.00-13.15 - Przerwa
     13.15-14.30 - Analiza prawna wybranych aspektów działań Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie kryzysu migracyjnego – Łukasz Bernaciński
     14.30-15.30 – Przerwa obiadowa
     15.30-16.45 - Spotkanie z gościem specjalnym
     16.45-17.00 - Przerwa
     17.00–19.15 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
     19.15-19.30 - Zakończenie

       

      Białystok- 28.10.2021

      Katowice - 20.11.2021

       

      Szkolenie II - Katowice

      20.11.2021 (sobota)

      Temat: Ochrona środowiska w wymiarze krajowym i europejskim
      Program:

      10:00-10:15 Rejestracja uczestników
      10:15-10:30 Rozpoczęcie szkolenia
      10:30 – 11:15 Spotkanie z przedstawicielem Instytutu Analiz Środowiskowych - dr adw. Miłosz Kościelniak - Marszał
      11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
      11:30 - 12:15 Pakiet „Fit for 55” – założenia i konsekwencje dla Polski - apl. radcowska Weronika Przebierała
      12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
      12:30 – 14:00 Panel dyskusyjny: „Zielona filozofia” wg. Rogera Scrutona - prof. Piotr Wróblewski, mgr Artur Tyński
      14:00 – 14:45 Obiad (zapewniony przez organizatora)
      14:45 – 15:00 Zakończenie szkolenia

      Szkolenie III - Lublin

      04.12.2021 (sobota)

      Temat: Ochrona praw dzieci w Polsce i na świecie

      Program:

      9:00 – 9:15 Rejestracja uczestników
      9:15 – 9:30 Rozpoczęcie szkolenia
      9:30 – 11:45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
      11:45 – 12:00 Przerwa kawowa
      12:00 – 13:15 Ochrona małoletnich przed dostępem do pornografii w Internecie – Nikodem Bernaciak
      13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa
      14:15 – 15:30 Wybrane aspekty prawne zjawiska surogacji – dr Bartosz Zalewski
      15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
      15:45 – 17:00 Argumentacja w sprawach aborcji w debacie publicznej - adw. dr Michał Skwarzyński
      17:00 – 17:15 Zakończenie szkolenia

      Lublin - 04.12.2021

      Opole - 20.12.2021

      Szkolenie IV - Opole

      20.12.2021 (poniedziałek)

      Temat: Prawne, ekonomiczne i społeczne skutki ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19

      Program:

      CZĘŚĆ STACJONARNA
      9.00-9.15 Rejestracja uczestników
      9.15-9.30 Rozpoczęcie szkolenia
      9.30-13.00 Warsztaty z wystąpień publicznych i technik retorycznych - Wiktor Ćwiklik
      13.00-14.00 Obiad (zapewniony przez organizatorów)
      CZĘŚĆ HYBRYDOWA (również online)
      14.00-14.45 "Unijne Certyfikaty Covidowe - aspekty prawne, przegląd aktualnych zmian" - mec. Anna Wawrzyniak
      14.45-14.50 Przerwa
      14.50-15.35 "Stany nadzwyczajne w Konstytucji a ograniczenia związane z pandemią Covid - 19" - mec. Katarzyna Gęsiak
      15.35-15.40 Przerwa
      15.40-16.25 "Ekonomiczne skutki ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią Covid - 19" - Gabriela Szewczuk
      16.25-16.30 Przerwa
      16.30-17.15 "Wpływ ograniczeń pandemicznych na funkcjonowanie organizacji pozarządowych" - Bartłomiej Biernacki, hm. Adam Ziembowicz, Karol Handzel
      17.15-17.30 Zakończenie szkolenia

       

      Finał II edycji Akademii Ordo Iuris

      Leszno, 15-17 Października 2021

      Piątek - 15.10.2021

      16.30 – 16.45 – Rozpoczęcie szkolenia
      16.45 – 18.15 – Spotkanie z Posłem na Sejm RP Bartłomiejem Wróblewskim
      18.15 - 19.15 – Kolacja
      19.15 - 21.00 – Spotkanie z Prezesem Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
      adw. Jerzym Kwaśniewskim

      Sobota - 16.10.2021

      7.00 – Msza św. w intencji AOI (dla chętnych)
      7.00 – 8.40 – Śniadanie
      8.45 - 11.45 – "Kulisy rozwoju... - stopklatka potencjału i szkice na dalsze kadry" –
      Dawid Radomski
      11.45-12.00 – Przerwa
      12.00-14.15 – Warsztaty ze sporządzania pism procesowych – adw. Magdalena Majkowska
      14.15-15.15 Obiad
      15.15 – 16.45 Gość specjalny
      16.45 – 17.00 Przerwa
      17.00 – 18.30 – Collegium Intermarium LLM – Karolina Pawłowska, dr Tymoteusz Zych
      18.30 – 19.30 – Kolacja
      19.30 – 21.30 – Współpraca z parterami zewnętrznymi – Monika Leszczyńska
      21.30 – Spotkanie „klubowe”

      Niedziela - 17.10.2021

      7.00 – 9.40 – Śniadanie
      7.30 – Msza św. niedzielna (dla chętnych)
      9.45 – 13.30 Warsztaty medialne – Wiktor Ćwiklik
      13.30 - 14.00 – Zakończenie
      14.00 - 15.00 – Obiad
      15.30 – Wyjazd do Warszawy

      Szkolenie V - Warszawa

      25.02.2021

      Rozwój nauk medycznych i biotechnologii. Zagadnienia etyczne i prawne

      Program:

      • 13.00 - Rozpoczęcie szkolenia
      • 13.10 - Wprowadzenie merytoryczne do tematu szkolenia
      • 13.20 - "Audyt aborcyjnego pozbawiania życia w polskich szpitalach" Gabriela Szewczuk
      • 14.00 - pytania
      • 14.10 - "Szczepienia ochronne: etyka, bezpieczeństwo, regulacje prawne" dr Filip Furman
      • 14.50 - pytania
      • 15.00 - "Rola etyki i prawa w biotechnologii" - prof. Piotr Rieske
      • 15.40 - pytania
      • 15.50 - "Od genetyki do gen_etyki człowieka" prof. Andrzej Kochański
      • 16.30 - pytania
      • 16.40 - Zamknięcie konferencji

      Szkolenie odbędzie się w trybie hybrydowym. Przy zapisach prosimy o podanie preferowanej formy uczestnictwa (stacjonarnie czy online).

      Warszawa - 25.02.2021

      Radom - 09.03.2021

      Szkolenie VI - Radom

      09.03.2021

      Systemowe wsparcie osób z niepełnosprawnością. Aspekty prawne

      Program:

      • 9.45-10.00 - Rejestracja
      • 10.00 - 10.10 - Rozpoczęcie szkolenia
      • 10.10 - 12.25 - Warsztaty budowy wizerunku i autoprezentacji – Wiktor Ćwiklik
      • 12.25-13.00 - Przerwa
      • 13.00-14.30 - "Prawo do prawnej ochrony życia osób z niepełnosprawnościami jako podstawowe prawo w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka" - mec. Katarzyna Gęsiak
      • 14.30-14.40 - Przerwa
      • 14.40-15.25 - "Polityka państwa w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością – proponowane kierunki zmian" – apl. radcowski Weronika Przebierała
      • 15.25-15.35 - Przerwa
      • 15.35-17.05 - Spotkanie z gościem specjalnym
      • 17.05-17.15 - Zakończenie

      Szkolenie odbędzie się w trybie hybrydowym. Przy zapisach prosimy o podanie preferowanej formy uczestnictwa (stacjonarnie czy online). Szkolenie będzie transmitowane od godz. 13.00.

      Szkolenie VII - Kraków
      (UPJP2, ul. Bernardyńska 3)

      24.03.2021

      Relacje samorządu terytorialnego z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

      9.00-9.10 Rejestracja
      9.10-9.20 Wprowadzenie do szkolenia
      9.20-11.35 Warsztaty budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
      11.35-12.15 Przerwa obiadowa
      12.15-13.00 Prawne skutki skompilowanej historii - przypadek kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Wesołej w Krakowie - Tomasz Kisiel
      13.00-13.10 Przerwa
      13.10-14.00 "Współpraca związków wyznaniowych i gmin w zakresie planowania przestrzennego" - wykład ks. prof. Dariusza Walencika
      14.00-14.10 Przerwa
      14.10-15.00 Restytucja nieruchomości kościelnych - aspekty praktyczne - Iwona Niezgoda
      15.00-15.05 Przerwa
      15.05-16.20 Spotkanie z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa Michałem Drewnickim
      16.20-16.30 Zakończenie

       Kraków - 24.03.2021


       Lublin - 15.04.2021

       Szkolenie VIII - Lublin

       15.04.2021

       Gospodarcze, prawne i zdrowotne skutki pandemii

       16:00 Rozpoczęcie szkolenia
       16:10 prof. Zbigniew Krysiak „Obraz gospodarki Polski, Europy i Świata w czasie pandemii oraz wnioski prognozy na przyszłość”.
       17:00 prof. Łukasz Święcicki „Epidemia czy epidemioza – z czym naprawdę mierzy się psychiatria w czasach Covid-19?
       17:50 dr Bartosz Zalewski „Ograniczenia w publicznym sprawowaniu kultu religijnego ze względu na epidemię Covid-19”.
       18:40 prof. Andrzej Niezgoda „Funkcjonowanie sądów w czasach pandemii Covid-19”.
       19:20 Podsumowanie.
       19:30 Zakończenie szkolenia. 

       Szkolenie odbędzie się online. 

       Szkolenie IX - Katowice

       27.04.2021

       Szkolenie tylko dla członków kół naukowych współpracujących z Instytutem Ordo Iuris

       Katowice - 27.04.2021

       Opole - 11.05.2021

       Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Opole

       11.05.2021

       Ład prawny w obliczu wyzwań XXI wieku

       Szkolenie I - Opole

       26.10.2020  (WPiA UO)
       Aula B, ul. Oleska 48

       Temat: Ochrona zwierząt czy ich humanizacja?

       Program:

       • 8.50-9.05 Rejestracja uczestników
       • 9.05-9.15 Rozpoczęcie - Prof. Paweł Sobczyk, Dziekan WPiA UO
       • 9.15-11.30 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
       • 11.30-11.45 Przerwa kawowa
       • 11.45-13.15 Spotkanie z gościem specjalnym - Poseł Dobromir Sośnierz
       • 13.15-13.30 Przerwa kawowa
       • 13.30-14.45 Zwierzęta nie mają praw, czyli o pozycji zwierząt w systemie prawnym - Adw. dr Miłosz Kościelniak-Marszał
       • 14.45-16.00 Przerwa obiadowa
       • 16.00-17.00 Nowela ustawy o ochronie zwierząt. Perspektywa legislacyjna - Łukasz Bernaciński
       • 17.00-17.15 Zakończenie

       Opole - 26.10.2020


       NAUCZ SIĘ BRONIĆ DOBREJ SPRAWY. NA PEWNO NIE PRZEGRASZ – prof. Andrzej Szymański

       Rzeszów - 05.11.2020

        

        

       Szkolenie II - Rzeszów - szkolenie online

       05.11.2020  

       Temat: Relacje państwo-kościół. Prawo-finanse-polityka.

       Program:

       • 16.40-16.45 – Rozpoczęcie
       • 16.45-17.25 – „Polski system finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych” – Łukasz Bernaciński

       • 17.25-17.30 – pytania/dyskusja

       • 17.30-18.15 – spotkanie z poseł Marią Kurowską

       • 18.15.-18.55 – „Zderzenie cywilizacji - zderzenie wizji państwa: postmodernizm vs. chrześcijaństwo. Koniec "epoki osi"?” dr Filip Furman

       • 18.55-19.00 – pytania/dyskusja

       • 19.00-19.40 „Autonomia oraz wzajemna niezależność każdego w swoim zakresie” dr Marcin Olszówka

       • 19.40-19.45 – pytania/dyskusja

       • 19.45-19.50 Zakończenie

       Szkolenie III - Poznań - szkolenie online

       19.11.2020 

        godz. 16.35-19.50 

        Temat: Zmiany w funkcjonowaniu polskiej oświaty. Prawo i praktyka

       Program:

       • 16.35-16.40 – Rozpoczęcie
       • 16.40-17.25 – „Praktyki podważające prawa rodziców w szkole - jak się bronić przed ideologizacją oświaty” – adw. Rafał Dorosiński
       • 17.25-17.30 – pytania/dyskusja
       • 17.30-18.15 – „Wychowanie a przekazywanie wiedzy – spór o istotę polskiej oświaty” – apl. adw. Nikodem Bernaciak
       • 18.15.-18.20 – pytania/dyskusja
       • 18.20-19.20 – „Siła pójścia na konfrontacje - o komunikacji w chwilach kryzysu” – Dawid Radomski
       • 19.20-19.25 – pytania/dyskusja
       • 19.25-19.35 Zakończenie

       Poznań - 19.11.2020

       Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka
       - Jan Paweł II

       Łódź - 03.12.2020

        

        

       Szkolenie IV - Łódź 

       3 grudnia 2020 godz. 16.30-20:00

       Temat:„Prawna i pozaprawna ochrona życia poczętego"

       Program:

       • 16.30-16.35 – Rozpoczęcie
       • 16.35-16.45 – Wprowadzenie ideowe w temat szkolenia – Jan Wudkowski

       • 16:45-17:20 – „Publiczne prezentowanie treści pro-life, a możliwe konsekwencja prawne.” - Witold Łukasik

       • 17.20-17.35 – pytania/dyskusja

       • 17.35-18.15 – „Dziecko czy płód? Kilka uwag na temat statusu ontologicznego nasciturusa w prawie polskim i międzynarodowym” – dr Bartosz Zalewski

       • 18.15.-18.25 – pytania/dyskusja

       • 18.25-19.05 – "Lawfare" – nagłe zmiany ustawodawstwa przeciwko życiu w Ekwadorze – Ugo Stefano Stornaiolo Silva

       • 19.05-19.15 – pytania/dyskusja

       • 19:15-19:50  „Działalność pro-life na Słowacji oraz stan prawny aborcji w krajach grupy Wyszehradzkiej. Znaczenie Polski dla ochrony życia w regionie.” - dr inż. Tomáš Kováčik

       • 19.50-20:05 – pytania/dyskusja

       • 20:05-20:10 Zakończenie

       Lublin - 26.10.2019

       Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka
       - Jan Paweł II

       Szkolenie I - Lublin

       26.10.2019  (CTW KUL)

       Temat: Ochrona ładu życia rodzinnego.

       Program:

       • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników
       • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
       • 9.30-11.00 Ochrona tożsamości małżeństwa i rodziny jako podstawowa zasada ustroju społecznego RP - Dr Marcin Olszówka Zobacz nagranie wideo
       • 11.00-11.15 Przerwa kawowa
       • 11.15-13.30 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
       • 13.30-14.30 Przerwa obiadowa
       • 14.30-16.00 Czy małżeństwo ma przyszłość prawną? - Mec. Bartosz Zalewski Zobacz nagranie wideo
       • 16.00-16.15 Przerwa kawowa
       • 16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym – Prof. Przemysławem Czarnkiem Zobacz nagranie wideo
       • 17.45-18.00 Zakończenie

       Szkolenie II - Warszawa

       16.11.2019  (WPiA UKSW)

       Temat: Cenzura i Hejt. Główne problemy prawne w sieci.

       Program:

       • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników
       • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Dr Tymoteusz Zych
       • 9.30-11.45 Warsztaty z wystąpień publicznych - Wiktor Ćwiklik
       • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
       • 12.00-13.15 Prawnokarna ochrona dobrego imienia w Internecie (warsztaty) - Adw. dr Bartosz Lewandowski Zobacz nagranie wideo
       • 13.15-14.00 Przerwa obiadowa
       • 14.00-15.15 Cenzura na portalach społecznościowych. Cywilno-prawne i regulacyjne formy reakcji na naruszenia - Adw. Tomasz Chudzinski Zobacz nagranie wideo
       • 15.15-15.30 Przerwa kawowa
       • 15.30-16.15 Wolność słowa w dobie dyktatury relatywizmu. Aspekty prawnomiędzynarodowe - Karolina Pawłowska Zobacz nagranie wideo
       • 16.15-16.30 Przerwa kawowa
       • 16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Wykorzystanie medialnych spraw do budowania marki kancelarii) - Red. Michał Bruszewski
       • 17.45-18.00 Zakończenie - Łukasz Bernaciński

       Warszawa - 16.11.2019

        

        

       – rekrutacja trwa do 14.11, godz. 23.59.

       Opole - 23.11.2019


       NAUCZ SIĘ BRONIĆ DOBREJ SPRAWY. NA PEWNO NIE PRZEGRASZ – prof. Andrzej Szymański

       Szkolenie III - Opole

       23.11.2019  (WPiA UO)

       Temat: Wolność religijna w Polsce i na świecie.

       Program:

       • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników - Łukasz Bernaciński
       • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
       • 9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
       • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
       • 12.00-13.30 Czy państwo może wspierać kościoły i inne związki wyznaniowe? - Łukasz Bernaciński
       • 13.30-14.30 Przerwa obiadowa
       • 14.30-16.00 Prawne gwarancje przestrzegania wolności religijnej na przykładach postępowań sądowych Ordo Iuris (warsztaty) - Adw. Maciej Kryczka Zobacz nagranie wideo
       • 16.00-16.15 Przerwa kawowa
       • 16.15-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym (temat: Rola prawników w ochronie praw chrześcijan) - Prof. Andrzej Szymański
       • 17.45-18.00 Zakończenie. Wsparcie administracyjno-organizacyjne - Łukasz Bernaciński

       Szkolenie IV - Łódź

       07.12.2019  (WPiA UŁ)

        

       Temat: Prawo a religia - zagadnienia wyznaniowe w praktyce prawnej.

       Program:

       • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników - Łukasz Bernaciński
       • 9.15-9.30 Oficjalne rozpoczęcie - Łukasz Bernaciński
       • 9.30-11.45 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
       • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
       • 12.00-12.45 Sposoby dochodzenia uprawnień w sprawach z zakresu prawa wyznaniowego - Prof. Ireneusz Kunicki
       • 12.45-13.45 Przerwa obiadowa
       • 13.45-14.30 Prawo kanoniczne jako archetyp idei prawa pozytywnego - Prof. Tomasz Bekrycht
       • 14.30-14.45 Przerwa kawowa
       • 14.45-16.15 Przepisy prawa wyznaniowego w Konstytucji RP - Dr Marcin Olszówka Zobacz nagranie wideo
       • 16.15-16.30 Przerwa kawowa
       • 16.30-17.45 Spotkanie z gościem specjalnym - Dr Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki
       • 17.45-18.00 Zakończenie - Dr Tymoteusz Zych

       Łódź - 07.12.2019

        

        

        

       – rekrutacja trwa do 06.12, godz. 23.59.

       Warszawa - 06.03.2020

       Szkolenie V - Warszawa

       06.03.2020 

       Temat: Zmiany w szkolnictwie wyższym i nauce. Wnioski i postulaty.
       Godz. 9:00-17:30
       Uczelnia Łazarskiego
       ul Świeradowska 43
       02-662 Warszawa

        Partner: KN Prawa Konstytucyjnego

       – rekrutacja trwa do 04.03, godz. 23.59.

       • 9.00-9.10 Rejestracja uczestników
       • 9.10-9.20 Rozpoczęcie Łukasz Bernaciński
       • 9.20-11.35 Warsztaty z budowy wizerunku i autoprezentacji - Wiktor Ćwiklik
       • 11.35-11.55 Przerwa kawowa
       • 11.55-12.55 Zasady odpowiedzialności za naruszenie wolności słowa - Adw. Filip Wołoszczak
       • 12.55-14.10 Przerwa obiadowa
       • 14.10-15.40 Konstytucyjne uwarunkowania wolności badań naukowych - Dr Marcin Olszówka
       • 15.40-16.00 Przerwa kawowa
       • 16.00-17.15 Spotkanie z gościem  specjalnym
       • 17.15-17.30 Zakończenie

       Szkolenie VI -  online 

       29.04.2020 

       Temat: Prawne i pozaprawne aspekty ochrony życia
       Godz. 16.30-18.30

        

       – rekrutacja trwa do 28.04, godz. 23.59.

       • 16.30-16.35 - Rozpoczęcie
       • 16.35-17.10  Ochrona życia ludzkiego - perspektywa historyczna i filozoficznoprawna - Bartosz Zalewski
       • 17.10-17.45 Aborcja w Polsce - obowiązujące prawo i perspektywy jego zmian - Konrad Dyda Zobacz nagranie wideo
       • 17.45-18.25 Od poczęcia do naturalnej śmierci - co to oznacza w świetle aktualnych badań naukowych - Filip Furman Zobacz nagranie wideo
       • 18.25-18.30 Zakończenie

       Szkolenie Online - 29.04.2020

       Szkolenie Online - 28.05.2020

       Szkolenie VII -  online 

       28.05.2020 

       Temat:  Rodzina w polityce państwa
       Godz. 16.30-19.30

        

       – rekrutacja trwa do 27.05, godz. 23.59.

       • 16.30-16.35 Rozpoczęcie
       • 16.35-17.15 „Międzynarodowe aspekty prawne ochrony rodziny” Karolina Pawłowska Zobacz nagranie wideo
       • 17.15-17.20 – pytania/dyskusja
       • 17.20.-18.00 „Europejska karta równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Wnioski i postulaty” Marta Kowalczyk
       • 18.00-18.05 – pytania/dyskusja
       • 18.05-19.20 „Podatkowe instrumenty wsparcia rodziny – wybrane zagadnienia” Tomasz Woźniak
       • 19.20-19.25 – pytania/dyskusja
       • 19.25-19.30 Zakończenie

       Szkolenie VIII -  online 

       14.07.2020 

       Temat:Networking oraz komunikacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
       Godz. 17.00-20.00

        

       • Jak zaciekawić słowem? - Michał Bruszewski
       •  Techniczne aspekty prowadzenia mediów społecznościowych - Kacper Makowiecki
       • Networking dla kół naukowych - Dominik Jabs 

       Szkolenie Online - 14.07.2020

        

       22.08.2020 

       Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online

       Temat: Prawo i praktyka jego stosowania w świetle aksjologii Konstytucji RP.

       Organizator: Koło Naukowe Ordo Iuris Katowice. Wydział Prawa i Administracji UŚ

       Wydarzenie na FB

       Program:

       • 10.00 - 10.05 Otwarcie konferencji Prowadzący: Dominik Zdebik

       • 10.05 – 10.25 Dr Andrzej Drogoń (UŚ) –

       • 10.25 – 10.45 Dr Marcin Olszówka (UŁa) – Kilka refleksji o bezpośrednim stosowaniu aksjologii Konstytucji

        Panel doktorancki Prowadzący: Dominik Zdebik

       • 10.45 – 11.00 Karolina Pawłowska (UW) – Ochrona rodziny w aksjologii polskiej konstytucji a prawo międzynarodowe

       • 11.00 – 11.15 Łukasz Bernaciński (UŁ) – Likwidacja Funduszu Kościelnego w świetle aksjologii Konstytucji RP

       • 11.15 – 11.30 Konrad Dyda (KUL) – Aksjologia Konstytucji RP a transkrypcja
        zagranicznych aktów stanu cywilnego

       • 11.30 – 11.40 Dyskusja

        Panel studencki 1 Prowadzący: Artur Tyński

       • 11.40 – 11.50 Beata Trochanowska (UŁa) – Ochrona życia poczętego w Konstytucji RP i w praktyce

       • 11.50 – 12.00 Maciej Węglarz (UŚ) – Niedopuszczalność transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia ze względu na sprzeczność z podstawową zasadą porządku prawnego RP

       • 12.00 – 12.10 Kamil Soczek (UŚ) – Prawna ochrona dzieci przez Rzeczpospolitą Polską przed tzw. „uprowadzeniem rodzicielskim” w zestawieniu z przepisami prawa międzynarodowego oraz innych państw europejskich

       • 12.10 – 12.20 Krzysztof Górecki (UO) – Zgodność konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z zasadami prawa statuującymi odpowiedzialność karną wynikającą z art. 42.ust 1 Konstytucji RP

       • 12.20 – 12.30 Sara Kołotyło (UR) – Prawa osób niepełnosprawnych w świetle Konstytucji RP

       • 12.30 – 12.40 Dyskusja

        Panel studencki 2 Prowadzący: Maciej Węglarz

       • 12.40 – 12.50 Tomasz Bojanowski (UKSW) – Konstytucyjne ujęcie wolności słowa, a pojęcie mowy nienawiści

       • 12.50 – 13.00 Maria Podlodowska (UMCS) – Granice kontratypu działalności artystycznej w świetle konstytucyjnie chronionych wartości. Obraza uczuć religijnych

       • 13.00 – 13.10 Konrad Gajewicz (UO) – Realizacja aksjologii wynikającej z ustawy zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej w dobie wirusa SARS-CoV-2

       • 13.10 – 13.20 Artur Tyński (UŚ) – Bezpieczeństwo ekologiczne w kontekście Konstytucji RP

       • 13.20 – 13.30 Franciszek Parzyk (UŚ) – Naród jako władza zwierzchnia i jego rola w usprawnieniu korzystania z prerogatywy veta na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku.

       • 13.30 – 13.40 Dyskusja

        13.40 – 13.45 Zamknięcie konferencji Prowadzący: Artur Tyński

       Finał I Edycji Akademii Ordo Iuris

       05-06.09.2020 

       Jabłonna pod Warszawą

       PROGRAM: 

       5 września (sobota)

       10.15 – 10.30          Rozpoczęcie

       10.30 – 12.00          Spotkanie z posłem Krzysztofem Bosakiem (temat:   Wojna kulturowa. Spojrzenie praktyczne)

       12.00 – 12.20          Przerwa kawowa    

       12.20 – 13.50          Adw. Rafał Dorosiński – Podstawowe wątpliwości dotyczące pojęcia „mowa nienawiści”. Historia, ideologiczne inspiracje, prawne implikacje.   

       13.50 – 15.00          Obiad

       15.00 – 16.30          Spotkanie z ministrem Pawłem Jabłońskim (temat: Aktualne priorytety w działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w      obszarze współpracy ekonomicznej i rozwojowej)

       16.30 – 16.50          Przerwa kawowa

       16.50 – 18.20          Dr Tymoteusz Zych - Czy konserwatyści muszą przegrywać?

       18.20 – 19.15          Kolacja

       19.15 – 20.45          Magdalena Majkowska - Obrona wolności akademickiej jako walka o przyszły kształt debaty akademickiej - w oparciu o przykłady z praktyki

       20.45 – 21.30          Warsztaty z networkingu

        

       6 września (niedziela)

       7.00 – 10.00             Śniadanie

       7.00 lub 8.30            Msza święta dla chętnych

       10.00 – 13.15          Wiktor Ćwiklik - Warsztaty wystąpień publicznych

       13.15 – 14.00          Zakończenie

       14.00 – 15.00          Obiad

        

        

       Weź udział w jednym ze szkoleń!

       Partnerzy

       Program edukacyjny przygotowany przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przy współpracy z kołami naukowymi

       Mapa strony

       Polityka Prywatności

       Kontakt

       +48 601 539 302
       Łukasz Bernaciński

       ul. Zielna 39

       00-108, Warszawa

       © 2019-2020 Akademia Ordo Iuris, All Rights Reserved.
       Projekt i wykonanie: Ursines.pl