Rejestracja

Jak aplikować?

Kliknij przycisk poniżej i wypełnij formularz rejestracyjny.

Możesz również wysłać nam swoje CV ze zdjęciem na adres [email protected]. W temacie maila wpisz miejsce i termin szkolenia, na które aplikujesz.

W CV nie zapomnij zawrzeć informacji o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, ukończonych kursach i szkoleniach, aktywności w sferze społecznej lub naukowej (przede wszystkim członkostwo w kołach naukowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach wyznaniowych, wolontariacie itp.), zainteresowaniach.

„Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne na szkolenie w ramach programu Akademia Ordo Iuris  zgadza się Pan/Pani  na przetwarzanie przez naszą Fundację danych osobowych zawartych w Pana/Pani zgłoszeniu Może Pan/Pani  ją cofnąć w każdym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Jeżeli chciałby Pan/Pani wziąć udział w przyszłych szkoleniach organizowanych przez Instytut Ordo Iuris prosimy o załączenie do swoich dokumentów aplikacyjnych następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa  moich danych osobowych zawartych w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych szkoleń  prowadzonych przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie w okresie kolejnych 5 lat.”

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO – informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa; dane Inspektora Ochrony Danych: [email protected],

2) nasza Fundacja zbiera i przetwarza dane osobowe przekazane nam w CV, liście motywacyjnym, a także w innych formularzach niezbędnych w ramach procesu rekrutacji na szkolenie;  podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na szkolenie,

4) w przypadku udanej rekrutacji na szkolenie, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z udziałem Pana/Pani w szkoleniu. Dokumenty odrzuconych kandydatów będą usuwane najpóźniej do zakończenia okresu rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

7) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe,

8) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Fundacja zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

10) ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w Instytucie może Pan/Pani zapoznać się w naszej Polityce prywatności.

 11) w razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]